دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴

سوالات جغرافيا ايران سال دوم

فصل پنجم: جنگلهاو اهمیت آنها

136) به مناطق عمده و وسیع محیطی که دارای پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصی هستند ، چه می گویند؟

الف) تایگا                ب) زیست بوم                 ج) توندرا                               د) ساوانا

137) میزان دخالت و دستکاری انسان در کدام مناطق محیطی ناچیز است؟

الف) قطبی و توندرا        ب) تایگا و استوایی          ج) ساوانا و مدیترانه ای        د) قطبی و تایگا

138) استعمارگران ....... از آغاز قرن ........ در نواحی استوای ، مزارع قهوه و کائوچو ایجاد کردند.

الف) آمریکایی – بیستم   ب) اروپایی – بیستم    ج) آمریکایی – نوزدهم   د) اروپایی – نوزدهم

139) علفهای بلند توام با درختان پراکنده در چه مناطقی دیده می شود؟

الف) توندرا                 ب) تایگا                          ج) ساوانا                          د) استوایی

140) علفهای بلند(پریری) تا علفهای کوتاه (استپ) در چه مناطقی دیده می شود؟

الف) آسیای مرکزی و شرق اروپا          ب) شمال کانادا و شمال روسیه

ج) شمال آفریقا و مغرب استرالیا              د) حوضه آمازون و حوضه کنگو

141) درجه حرارت بالا و یکنواخت به ‏همراه بارش زیاد و مداوم از ویژگیهای اقلیمی کدام مناطق است؟

الف) جنب قطبی           ب) استوایی                ج) مداری              د) مدیترانه ای

142) کدامیک بترتیب وضعیت اراضی کشورمان را از بیشترین به کمترین نشان می دهد؟

الف) مراتع ، جنگل ،کویری وبیابانی ، زراعی و مسکونی

ب) مراتع ، جنگل ، زراعی و مسکونی ،کویری وبیابانی

ج) مراتع ، کویری وبیابانی ،  زراعی و مسکونی، جنگل

د) کویری وبیابانی ، زراعی و مسکونی، مراتع ، جنگل .

143)چرا تنوع گونه های درختی وگیاهان در ایران زیاد است؟

الف) گسترش در عرض جغرافیایی و تنوع ناهمواریها

ب) گسترش در طول جغرافیایی و بارش زیاد

ج) تنوع ناهمواریها و نزدیکی به مدار راس السرطان

د) بارش زیاد و دوری و نزدیکی به دریا

144) بیشترین درختان در جنگلهای نواحی مرطوب( کناره دریای مازندران) کشورمان چه می باشد؟

الف) بلوط و راش        ب) راش و ممرز              ج) ارس و کاج              د) سپیدار و حرا

145) جنگلهای شمال کشور از چه جهتی دارای اهمیت می باشد؟

الف) تنوع گونه های گیاهی و جانوری

ب) کمیابی گونه های گیاهی و جانوری

ج) قابلیت تجاری و صنعتی

د) فراوانی درختان مخروطی

146) چرا در بخشهای وسیعی از کشورمان رویش درخت با دشواری روبروست؟

الف) کمی و بی نظمی بارش                     ب) تبخیر و تعرق زیاد

ج) قطع بی رویه درختان                      د) افزایش جمعیت انسانی و دامی

147) وسیع ترین پوشش گیاهی مغرب و جنوب غربی ایران چه می باشد؟

الف) راش سفید        ب) ممرز               ج) کاج                             د) بلوط

148) چرا درخت بلوط در برابر بادهای شدید و خشکسالی مقاوم است؟بعلت........

الف) چوب سخت و محکم               ب) قد کوتاه و تنه قوی

ج) ریشه های قوی و عمیق                 د) همه موارد درست است.

149) جنگلهای زاگرس جزء کدام نوع جنگلها محسوب می گردد؟

الف) نواحی مرطوب                            ب) نواحی نیمه مرطوب ارسباران

ج) نواحی نیمه خشک                           د) نواحی خشک

150)جنگلهای حوضه آبخیز رود ارس شامل کدام جنگلها است؟

الف) نواحی مرطوب                  ب) نواحی نیمه مرطوب ارسباران

ج) نواحی نیمه خشک                د) نواحی خشک

151) جنگلهای مانگرو ( حرا ) در کدام مناطق کشور وجود دارند؟

الف)  سواحل کم عمق خلیج فارس              ب)  سواحل عمیق خلیج فارس

ج )  سواحل ماسه ای دریای عمان               د) جزیره کیش و سواحل چابهار

152) کدام گزینه در مورد جنگلهای گرمسیری ( حرا ) غلط است؟

الف) دارای اهمیت از نظر داروسازی و تغذیه دام

ب) قرارگیری در منطقه وقوع جزر و مد دریا

ج) تغذیه از آب شور دریا

د) قرارگیری در استان بوشهر و خوزستان

153) مراتع ............ سرزمینهایی هستند که دارای گیاهان مرتعی خودرو می باشند.

الف) طبیعی                  ب) سرسبز              ج) بیابانی                  د) مصنوعی

154) کدامیک جزء اهمیت های مراتع در کشور می باشد؟

الف) جلوگیری از فرسایش خاک           ب) زیستگاه جانوران

ج) تامین علوفه مورد نیاز دام ها        د) همه موارد درست است.

155) کدامیک بهره برداری صحیح و منطقی از جنگل و مرتع را نشان می دهد؟

الف) چرای بی رویه و بی موقع دام

ب) برداشت به اندازه تولید و توان آنها

ج) افزایش مداوم دام و کاشت مراتع کویری

د) بذر پاشی علوفه و استفاده بی رویه

156) در حال حاضر چند درصد از وسعت کشورمان را پوشش جنگلی تشکیل داده است؟

الف) 4/11 درصد          ب) 55 درصد             ج) 4/7 درصد         د) 2/26 درصد

157) کدامیک از آثار مهم از بین رفتن مراتع در کشورمان است؟

الف) جاری شدن سیلابهای سهمگین

ب) کاهش میزان دامها و نیاز به محصولات دامی

ج) فرسایش خاک و پر شدن سدها از آبرفت

د) افزایش آلودگی هوا در نواحی شهری

158) کدامیک از عوامل تخریب جنگلها و مراتع در کشور می باشد؟

الف) چرای بیش از حد دامها       ب) بوته کنی برا ی مصارف سوخت

ج) تبدیل به اراضی کشاورزی و مسکونی    د) همه موارد درست است.

159)کدامیک از ویژگیهای جنگلهای آمازون نیست؟

الف) وسیع ترین جنگلهای جهان   ب) گستردکی در آمریکای شمالی

ج) ریه های تنفسی جهان             د) تامین کننده اکسیژن جهان

160) مهمترین عاملی که باعث نابودی بخش وسیعی از جنگلهای آمازون شده است؟

الف) احداث بزرگراه سراسری          ب) استخراج منابع معدنی

ج) بهره برداری از چب درختان       د) پرورش گاو و تهیه هیزم

161) کدام اقدام در جنگلهای آمازون باعث تغییر الگوی آب و هوای جهان می گردد؟

الف) نابودی گونه های جانوری

ب) اهداء زمین به افراد فقیرو بدون مسکن

ج) سوزاندن جنگل برای زمین کشاورزی

د) بهره برداری بی رویه از فرآورده های جنگلی

162) کدامیک از فرآورده های جنگلی دارای مصرف صنعتی است؟

الف) کاکائو        ب) کوکائین              ج) قهوه                 د) کائوچو

163) کشاورزی گذرا در جنگلهای استوایی را کدام عامل به وجود آورده است؟

الف) کمبود زمین های کشاورزی

ب) بازده کم محصولات سود آور

ج) گرمی هوا و بارانهای سیل آسا

د) رویش سریع درختان و کم قوتی زمین

164) مهمترین علت گسترش مزارع استعماری در جنگلهای استوایی چه می باشد؟

الف) سود و درآمد زیاد               ب) مساعدت شرایط آب و هوایی

ج) تخصص بومیان در کشت محصولات      د) زمینهای ارزان و وسیع

165) کدام عبارت در مورد زیست بومها ( بیومها ) نادرست است؟

الف) در سطح کره زمین 9 منطقه محیطی شناسایی شده است

ب) مرز زیست بومها تقریبی است و بعضی توسط انسان تغییر نموده اند

ج) در هر زیست بوم جانوران خاصی زندگی می کند

د) همه زیست بومها دارای آب و هوای مشابه و یکسانی هستند.

166) نوع جانوران و گیاهان هر زیست بوم به کدام عامل بستگی دارد؟

الف) نوع جنس زمین                ب) عرض جغرافیایی

ج) وضعیت آب و هوا                       د) شیب زمین

167) در شمال کانادا ، شمال روسیه و شمال اسکاندیناوی چه نوع زیست بومی وجود دارد؟

الف) توندرا                  ب) ساوان            ج) تایگا                د) استوایی

168) جنگلهای زاگرس از چه جهتی دارای اهمیت نیست؟

الف) حفاظت خاک                     ب) تعدیل آب وهوا

ج) تجاری و صنعتی                           د) گذران اوقات فراغت

169) در جنگلهای نواحی نیمه مرطوب ارسباران بیشترچه نوع درختانی وجود دارد؟

الف) راش سفید و بلوط                     ب) ممرز و سپیدار

ج) ارس و زبان گنجشک                      د) گز و تاغ

170) بیشترین نوع مراتع کشور از نظر وسعت چه نوع مراتعی است؟

الف) خوب تا متوسط                       ب) متوسط تا ضعیف

ج) ضعیف تا فقیر                               د) عالی تا خوب

فصل چهارم : بیابانها

106) کاشت درختان بصورت شطرنجی و نواری در نواحی بیابانی به چه علتی است ؟

الف) جلوگیری از شور شدن خاک          ب) جلوگیری از فرسایش خاک

ج) تثبیت ماسه های روان                        د) نابود کردن افتهای گیاهی

107) مهمترین عاملی که در خشکی آب و هوای ایران نقش دارد ، کدام مورد است؟

الف) گرم شدن زیاد منطقه بر اثر تابش خورشید

ب) فرو نشینی فشار زیاد جنب حاره ای

ج) جریانهای سرد ساحلی اقیانوسی

د) دوری از منابع رطوبتی دریاها و اقیانوسها

108) کدام عامل در خشکی آب و هوای ایران هیچ نقشی ندارد؟

الف) گرم شدن زیاد منطقه بر اثر تابش خورشید

ب) فرو نشینی فشار زیاد جنب حاره ای

ج) جریانهای سرد ساحلی اقیانوسی

د) دوری از منابع رطوبتی دریاها و اقیانوسها

109) کدامیک از عوامل فرسایش خاکها محسوب نمی شود؟

الف) تثبیت ماسه های روان                        ب) تخریب جنگلها و مراتع

ج) شخم زدن نامناسب خاک                     د) چرای بی رویه مراتع

110) درکدام قاره بیابان  وجود ندارد؟

الف ) آسیا            ب) آمریکا             ج) اروپا            د) استرالیا

111) بیابان آتاکاما در کدام کشور قرار دارد؟

الف) عربستان             ب) هند                ج) مغولستان                    د) شیلی

112) در بیابان واقعی میزان بارش چند میلیمتر است؟

الف) کمتر از 50 میلیمتر                       ب) بین 50 تا 100 میلیمتر

ج) بیش از 100 میلیمتر                            د) کمتر از 150 میلیمتر.

113) منظور از اقتصاد بیابان ساحلی چیست؟

الف) کشاورزی در سواحل                        ب) دامپروری در سواحل

ج) ماهیگیری و فروش ماهی در سواحل    د) تجارت و بازرگانی در سواحل .

114) در ایران بیابان واقعی کجاست؟

الف) دشت کویر       ب) دشت مغان    ج) دشت ابراهیم اباد       د) دشت لوت .

115)  کدامیک از اترات فشار زیاد جنب حاره ای آب و هوای کشورمان  است؟

الف) بروز گرمای شدید و طاقت فرسا        ب) خشکی هوای کشور

ج) کاهش شدید دما در زمستان            د) بارش های سیل آسای فصلی

116 ) کدامیک از ویژگیهای مشترک نواحی بیابانی کره زمین است؟

الف) کمبود بارش و تبخیر شدید            ب) کمبود بارش و تبخیر اندک

ج) افزایش بارش و تبخیر زیاد               د) هیچکدام

117) عمده ترین نوار بیابانی سطح کره زمین در نیمکره شمالی در کدام محدوده است؟

الف) از اقیانوس آرام تا سواحل شرقی مازندران

ب) از مجاورت اقیانوس اطلس تا حدود چین

ج) از شمال آفریقا تا مرزهای شرقی ایران

د) از چین تا سواحل دریای سرخ ( احمر)

118) علل ایجاد بیابان عربستان و صحرای بزرگ آفریقا چیست؟

الف) گرم شدن زیاد منطقه بر اثر تابش خورشید

ب) فرو نشینی فشار زیاد جنب حاره ای

ج) جریانهای سرد ساحلی اقیانوسی

د) دوری از منابع رطوبتی دریاها و اقیانوسها

119 ) بیشترین بیابانهای کره زمین در کدام عرض های جغرافیایی قرار دارند؟

الف) بین مدار راس السرطان و خط استوا

ب) اطراف مدار راس السرطان و راس الجدی

ج) بین مدارات راس السرطان و قطبی

د) در فاصله مدار راس الجدی تا خط استوا

120) عامل پیدایش بیابان آتاکاما و اریکا در آمریکای جنوبی و نامیبیا در جنوب آفریقا چیست؟

الف) گرم شدن زیاد منطقه بر اثر تابش خورشید

ب) فرو نشینی فشار زیاد جنب حاره ای

ج) جریانهای سرد ساحلی اقیانوسی

د) دوری از منابع رطوبتی دریاها و اقیانوسها

121) اقدامات انسانی که باعث تخریب خاک و تغییر پوشش گیاهی می شود را چه می نامند؟

الف) بیابان زدایی     ب) آلودگی محیط       ج) بیابان زایی        د) فرسایش

122) فرسایش خاک در کدام پدیده ها کمتر است؟

الف) جنگل           ب) زمین کشاورزی      ج) مراتع          د) خاک بدون گیاه

123 ) کدامیک باعث تخریب و فرسایش خاک می شود؟

الف) شخم زدن زمین موازی با شیب اراضی

ب) پاشیدن مالچ نفتی بر روی ماسه ها

ج) شخم زدن زمین  عمود بر شیب اراضی

د) کاشت درختان طاق و گز بطور شطرنجی

124 ) کدامیک از اقدامات زیر باعث جلوگیری از حرکت ماسه های روان در نواحی بیابانی می گردد؟

الف) پاشیدن مالچ نفتی بر روی ماسه ها

ب) شخم زدن زمین  در جهت موازی شیب اراضی

ج) جلوگیری از آبیاری اراضی با آب شور

د) جلوگیری از چرای بی رویه مراتع بوسیله دام

125) علت تغییر شیوه زندگی در نواحی بیابانی چیست؟

الف) کوچ نشینی     ب) کشف نفت     ج) ماهیگیری      د) جذب توریست

126) کدامیک جزء زیبایی های مناطق بیابانی محسوب می شود؟

الف) آفتاب درخشنده ، تلا لو ستارگان     ب) سکوت و آرامش و فراوانی رطوبت

ج) آلودگی اندک و ابرناکی آسمان       د) آفتاب درخشنده و آلودگی صوتی

127)دانشمندان برای تقسیم بندی مناطق خشک از کدام عوامل استفاده کردند؟

الف) میزان بارندگی ، درجه حرارت      ب)  سرعت وزش بادها ، تبخیر و تعرق

ج) پوشش گیاهی ، میزان ماسه های روان  د) زندگی جانوری و ذرات گرد وغبار

128 ) پوشش گیاهی تنک و بارش سالیانه 100 تا 250 میلیمتر در کدام ناحیه دیده می شود؟

الف) بیابان واقعی     ب) نیمه بیابانی    ج) مناطق خشک    د) مناطق نیمه خشک

129) کدام بیابانها در نیمکره شمالی قرار ندارد؟

الف) نوادا و عربستان      ب) گبی و قره قوم       ج) کالاهاری و آتاکاما      د) همه موارد

130 ) چرا در نواحی بیابانی میزان تبخیر و تعرق بیشتر از میزان بارش سالیانه است؟

الف) بارش اندک و تبخیر شدید     ب) پوشش گیاهی اندک و بادهای شدید

ج) ماسه های روان و بارش اندک      د) خشکی هوا و وزش باد

131) کدامیک جزء فرآیندهای طبیعی محسوب می گردد؟

الف) فرسایش بوسیله آبهای جاری          ب) چرای بی رویه دام ها

ج) شور شدن خاک                              د) تخریب جنگل

132) کدام اقدام باعث شور شدن خاک می گردد؟

الف) آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی

ب) بهره برداری بیش از حد از خاک

ج) شخم زدن نامناسب خاک

د) تخریب جنگلها و مراتع

133 ) کدامیک از پیامدهای ناشی از فرسایش خاک می باشد؟

الف) مسدود شدن راههای ارتباطی

ب) پرشدن دریاچه ها بوسیله خاکها

ج) کاهش محصولات کشاورزی

د) همه موارد درست است.

134 ) مهمترین عامل بیابان زایی چه می باشد؟

الف) انسان                ب) باد          ج) آبهای روان            د) حیوانات

135 ) در کدام مناطق بیابانی نفت وجود دارد؟

الف) بیابانهای لوت و عربستان

ب) اطراف خلیج فارس و صحرای آفریقا

ج) بیابانهای کالاهاری و لوت

د) همه موارد درست است.

فصل سوم : آبها

71)کشور ایران بترتیب چند درصد وسعت وچند درصد آبهای موجوددرخشکیهای جهان را در اختیار دارد؟

الف) 11 ، 34            ب) 1/1 ، 34/0          ج) 11 ، 4/3        د) 1/1 ، 4/3

72) از گردش آب در طبیعت سالانه چه مقدار آب فراهم می شود؟

الف)  4 هزار کیلومتر مکعب                               ب) 40 هزار متر مکعب

ج) 40هزار کیلومتر مکعب                                   د) 25 هزار کیلومترمکعب.

73)کدام عامل سبب آلودگی حرارتی آبها می گردد؟

الف) عملیات صنعتی     ب) ریختن زباله ها      ج) ریختن فاضلابها     د) تغییرات میکروبی

74)تهیه آب برای چه مصرفی نیاز به تخصص ، هزینه و زمان دارد؟

الف) آشامیدنی شهروروستا   ب) کشاورزی و زراعت  ج) صنعتی ومعادن  د) نیروگاههای هسته ای

75) کدام عامل سبب هدر رفتن اب در بخش کشاورزی نمی گردد؟

الف) آبیاری غرقابی و کوزه ای                   ب) آلودگی به وسیله سموم و کودهای شیمیایی

ج) آبیاری به شیوه بارانی و قطره ای           د) نفوذ دادن آب به اعماق زیاد زمین.

76) مقدار آبی که اگر در دسترس باشد بوسیله خورشید تبخیر می گردد را چه می نامند؟

الف) تبخیر واقعی           ب) تبخیر               ج) تبخیر بالقوه      د) میانگین تبخیر سالانه

77) بخش عمده آبهای شیرین کره زمین در کجا قرار دارد؟

الف) رودها و دریاچه های آب شیرین                ب)  اتمسفر بصورت بخار

ج) یخچالهای قطبی و کوهستانی                      د) آبخانهای زیرزمینی

78) بهترین شیوه برای بهربرداری درست از آبهای آشامیدنی چیست؟

الف) جداسازی آب آشامیدنی از مصارف دیگر   ب) احداث سدها و بندها در مسیر رودها

ج) مراقبت ار مخازن و تاسیسات انتقال آب      د) لوله کشی ، تصفیه و انتقال به شهرها

79) بیشترین قنوات ایران به ترتیب در کدام استانها مشاهده می شود؟

الف) آذربایجان ، کردستان ، کرمانشاه ، یزد     ب) خراسان ، خوزستان ، سمنان ، قزوین

ج) خراسان ، یزد ، کرمان ، اصفهان            د) اصفهان ، گیلان ، هرمزگان ، خوزستان

80)کدامیک از مطالب زیر در باره آبهایی که به مصرف صنایع می رسند، درست نیست؟

الف) خیلی زود کیفیت خود را از دست می دهند.

ب) آلودگی آن چندان در طبیعت باقی نمی ماند

ج) ممکن است آلودگی شیمیایی یا میکروبی پیدا کنند

د) با برج های خنک کننده می توان گرمای آب را گرفت.

81) در ایران میزان تبخیری که توسط خورشید انجام می پذیرد کمتر از مقدار آبی است که خورشید توانایی تبخیر آن را دارد. مفهوم جمله فوق با کدام گزینه انطباق دارد؟

الف) میزان تیخیر واقعی و بالقوه همه جا برابر است

ب) میزان تبخیر واقعی بیشتر از تبخیر بالقوه است

ج) میزان تبخیر بالقوه بیشتر از تبخیر واقعی است

د) ارتباطی بین تبخیر واقعی و بالقوه وجود ندارد.

82 ) کدامیک از محدودیتها و مشکلات منابع آب در ایران نیست؟

الف) توزیع مناسب زمانی بارش در طی سال   ب) توزیع نامناسب مکانی بارش در کشور

ج) کمبود ریزشهای جوی نسبت به میانگین جهان د) بالا بودن میزان تبخیر و تعرق در کشور

83) وضعیت مصرف آب در کشورمان بترتیب چگونه است؟

الف) کشاورزی ، صنایع ، آشامیدنی                ب) اشامیدنی ، صنایع ، کشاورزی

ج) کشاورزی ، آشامیدنی ، صنایع                  د) صنایع ، کشاورزی ، آشامیدنی.

84) کدام مورد خطرناکترین آلوده کننده منابع آب است؟

الف) جیوه ، سرب و موادشیمیایی سمی      ب) فاضلابهای خانگی و بیمارستانی

ج) نیروگاه های تولید برق                         د) فاضلابهای شهری و خانگی

85) آلودگی آب شامل کدام مورد است؟

الف) تغییرات فیزیکی ، شیمیایی و زیستی     ب) وارد شدن سموم در داخل آب

ج) تغییرات شیمیایی و زیستی و بیولوژیک     د) دگرگونی در کمیت و کیفیت آب

86)چه درصدی از حجم کل آبهای جهان را آبهای شیرین تشکیل می دهند ؟

الف) 03/0             ب) 8/1                ج) 8/2                د) 2/97

87) چرا ایران با مشکل آب مواجه است؟

الف) کاهش میانگین بارندگی جهانی            ب) کمبود بارندگی و بالا بودن میزان تبخیر

ج) کمبود ریزشهای جوی                         د) کمبود رودخانه های دایمی و شیرین

88) برای بهره برداری صحیح از منابع آب ایران چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

الف) کاهش مصرف آب در بخش صنایع        ب) صرفه جویی در مصرف آب آشامیدنی

ج) شناسایی ومطالعه ظرفیت آبهای موجود      د) استفاده حداکثری از  چاههای عمیق

89) بیشترین اتلاف منابع آب کشورمان در کدام بخشها وجود دارد؟

الف) آب شرب روستا و کشاورزی                 ب) آب آشامیدنی و صنعت

ج) صنعت و آب شرب شهری                      د) کشاورزی و صنایع

90)  بند بهمن و سد امیرکبیر بترتیب در کدام استانها واقع شده است؟

الف) اصفهان ، خراسان      ب) فارس ، تهران      ج) خراسان ، تهران       د) یزد ، فارس

91 )کدامیک در آلودگی آبها نقش چندانی ندارند؟

الف)  فاضلابهای صنعتی و بیمارستانی                  ب) زباله های خانگی و صنعتی

ج) سموم گیاهی و کودهای شیمیایی                    د) مصرف بی رویه منابع آب.

92 ) چرا مصرف سرانه آب آشامیدنی در کشورمان بیشتر از کشورهای اروپایی است؟

الف) استفاده در بخش کشاورزی            ب) عدم جدایی آب آشامیدنی از دیگر مصارف خانگی

ج) استفاده در بخش صنعتی                   د) استفاده توسط مهاجرین روستایی در شهرها

93 ) کدام روش مصرف آب نادرست است؟

الف) استفاده حداکثر از ماشین لباسشویی    ب) آبیاری باغ ، چمن و باغچه در هنگام ظهر

ج) بستن شیر آب هنگام مسواک و اصلاح صورت    د) اطمینان از نبود نشت در لوله های آب

94 ) رفع کدام آلودگیهای آب نیازمند تخصص و هزینه زیاد است؟

الف) شیمیایی یا میکروبی                      ب) فیزیکی یا مکانیکی

ج) زیستی یا بیولوژیک                           د) همه موارد درست است.

95) کدام عامل باعث شده تا آب به عنوان یک عامل حیاتی و بوجود آورنده بحران تلقی گردد؟

الف) افزایش جمعیت و گسترش صنایع    ب) مهاجرتهای روستایی و افزایش فرهنگ بهداشتی

ج) خشکسالیهای پیایی و نیاز به مواد غذایی  د) افزایش جمعیت روستایی و گسترش کشاورزی

96) کدام عامل درسالهای اخیرباعث گردیده تا نیاز بیشتر به آب آشامیدنی احساس گردد؟

الف) افزایش جمعیت شهرها                          ب) مهاجرت روستاییان به شهرها

ج) توجه بیشتر به امر بهداشت                        د) همه موارد درست است.

97) بخش عمده آب کدام رودها به مصرف آشامیدنی مردم تهران و شهرکهای مجاور می رسد؟

الف) سفیدرود و کرج      ب) جاجرود و سفیدرود    ج) کرج و جاجرود    د) زاینده رود و کارون

98)تصفیه خانه شماره 2 آب شهر تهران در کدام منطقه قرار دارد؟

الف ) نارمک        ب) کرج                 ج) جلالیه                   د) جوادیه

99 ) کدامیک مراحل تامین آب سالم برای آشامیدن را بترتیب نشان می دهد؟

الف) کشف ، جمع آوری ، تصفیه ، انتقال و مراقبت  ب) کشف ، مراقبت ،جمع آوری ، تصفیه ، انتقال

ج) کشف، انتقال ، جمع آوری ، تصفیه و مراقبت     د) کشف ، جمع آوری ، انتقال، تصفیه و مراقبت

100 )بیشترین مصرف آب خانگی در شبانه روز در چه بخشی مصرف می گردد؟

الف) دستشویی و توالت     ب) لباسشویی        ج) پخت و پز           د) استحمام

101 ) استفاده از کدام منابع آب نیازمند احداث آب شیرین کن و تصفیه است؟

الف) اقیانوسها و رودها    ب) دریاچه ها و دریاها     ج) زیر زمینی و سطحی  د) اقیانوسها و دریاها

102 ) میانگین بارش سالیانه جهان و ایران بترتیب چند میلیمتر است؟

الف) 800 و 255        ب) 485 و 180      ج) 800 و 180      د) 485 و 255

103 ) کدامیک در مورد منابع آب نادرست است؟

الف) مقدار آب در کره زمین تقریبا ثابت است

ب) بخش اعظم کره زمین را قاره ها و جزایر پوشانده است.

ج) آب مایه حیات و عمران و آبادانی است

د) آبهای موجود در کره زمین همواره در حال تغییر شکل اند.

104 )  آب موجود در اتمسفر در سال تقریبا چند بار بین زمین و اتمسفر جابجا  می گردد ؟

الف) 40               ب) 9                ج)     25                   د) 65

105) بیشترین بارش سالیانه کشور در کدام شهر انجام می پذیرد؟

الف) بندرانزلی            ب) شهرکرد            ج) اصفهان              د) همدان

 

فصل دوم: جغرافیای طبیعی و انسانی ایران

 

12) شکل نهایی رشته کوههای البرز و زاگرس مربوط به کدام دوره است؟

الف ) اواخر ترشیاری          ب) اواخر کواترنری       ج) اوایل ترشیاری            د) اوایل کواترنری.

13) زمین پست و همواری که از یک طرف به کوهها و از طرف دیگر به دریاهها منتهی می شود، چه می نامند؟الف ) دشت              ب ) جلگه                     ج) فلات                        د) دلتا.

14) چین خوردگیهای زاگرس ............. و جنس سنگ های آن عموما از نوع .............. است.

الف ) نامنظم – آذرین      ب) منظم – آذرین درونی    ج) نامنظم – رسوبی      د) منظم – رسوبی .

15) ترتیب وقوع در کدامیک  صحیح تر است؟

الف) بارش ، جویبار ، مخروطه افکنه                            ب) جویبار ، اسکان جمعیت، مخروطه افکنه

ج) رود ، مخروطه افکنه ، جابجایی مواد آبرفتی              د) بارش ، جابجایی مواد آبرفتی ، رود.

16) بادهای موسمی که موجب رگبار و بارانهای تابستانی می شوند، از کجا و به کدام ناحیه ایران می وزند؟     الف) خلیج فارس _ جنوب غرب                         ب) دریای سرخ _ جنوب شرقی

ج) اقیانوس هند _ جنوب شرقی ایران                                د) دریای عمان _ جنوب غربی

17) چه عواملی در وسعت جلگه های ساحلی ایران تاثیر دارد؟

الف) آب و هوا و جنس خاک                                          ب) آب و هوا و نوسان آب رودخانه ها

ج) آب و هوا و شدت امواج دریا                                       د) جنس خاک و عمق متوسط آب.

18) وجود دره های کوچک و بزرگ در نواحی کوهستانی نتیجه چیست؟

الف ) برجای گذاشتن و حمل رسوبات                               ب) رسوبگذاری و مواد آبرفتی

ج) جریانهای سطحی و سیلابی                                         د) فعالیت های آتشفشانی و کوهزایی.

19) عامل تنوع در محصولات کشاورزی ایران کدام است؟

الف) حاصلخیزی خاک ایران                                            ب) کشاورزی علمی و مکانیزه

ج) تنوع و تفاوت آب و هوایی                                            د) رودهای دائمی و دمای زیاد.

20) در شرق و غرب فلات ایران بترتیب کدام رشته کوهها قرار دارند؟

الف ) البرز ، زاگرس      ب) سلیمان ، البرز       ج) سلیمان ، زاگرس       د) زاگرس ، سلیمان.

21) موقعیت جغرافیایی کشور ایران کدام است؟

الف) شمال منطقه معتدله شمالی                                     ب) جنوب منطقه معتدله شمالی

ج) شمال منطقه معتدله جنوبی                                        د) جنوب منطقه معتدله جنوبی

22) مهمترین عامل خارجی تغییر شکل ناهمواریهای کشورمان چیست؟

الف ) یخچالها                   ب) باد                ج) انسان                                  د) آبهای جاری.

23) قله های آتشفشانی سهند و سبلان در چه دوره ای بوجود آمده اند؟

الف ) اوایل کواترنر       ب) اوایل ترشیاری          ج) اواخر کواترنر                د) اواخر ترشیاری .

24) کدام جلگه در غرب فلات ایران قرار دارد؟

الف ) سند و پنجاب            ب) دجله و فرات             ج) آمودریا                   د) رود کورا .

25) بلندترین قله های کشورمان را بترتیب مشخص کنید .

الف) زردکوه ، دنا       ب) دماوند ، سبلان          ج) دماوند ، علم کوه                 د) علم کوه ، تفتان.

26) چنانچه شهر فریمان در ارتفاع 1500 متری و شهر مشهد در ارتفاع 3500 متری از سطح آبهای آزاد جهان قرار گرفته باشد ، در صورتیکه دمای شهر مشهد 28+ درجه باشد ، دمای شهر فریمان چند خواهد بود؟

الف ) 14+                       ب) 12+                            ج) 40+                                 د) 28-

27) کدام پدیده ها در اثر رسوبگذاری و ته نشین شدن مواد آبرفتی بوجود می آید؟

الف ) فلات ، دشت       ب) دلتا ، مخروط افکنه        ج) جلگه ، رودخانه                د) تپه ، فلات.

28) کدامیک جزء ویژگیهای دامنه جنوبی رشته کوه البرز می باشد؟

الف) شیب زیادتر          ب) اختلاف دمای کمتر       ج) فرسایش کمتر        د) فاصله اندک شهرها.

29) کدامیک از ویژگیهای رشته کوه زاگرس نیست؟

الف) کمی توده های آذرین درونی                               ب) جهت شمال شرقی به جنوب غربی

ج) استقرار عشایر و دامداران                                 د) استقرار در لبه غربی فلات ایران

30)کدامیک از ویژگیهای دشتهای داخلی کشورمان است؟

الف ) بارش اندک ، تبخیرو تعرق زیاد

ب) خاک حاصلخیز ، اختلاف دمای زیاد

ج) پوشش گیاهی زیاد ، فرسایش زیاد

د) فرسایش باد زیاد ، تبخیر اندک.

31) وسیع ترین و حاصلخیز ترین جلگه در جنوب کشورمان کدام جلگه است؟

الف) گیلان                ب) خوزستان                      ج) میناب                          د) باهو کلات .

32) دو عنصر اصلی آب و هوا را مشخص کنید.

الف) ارتفاع ، بارش             ب) فشار هوا ، دما                ج) باد ، ارتفاع         د) دما ، بارش .

33) علت اعتدال آب و هوا در جلگه های کناره دریای مازندران چیست؟

الف ) وجود ارتفاعات   ب) فراوانی رطوبت   ج ) فراوانی پوشش گیاهی  د) وجود توده های آب و هوایی.

34)کارشناسان هواشناسی با توجه به کدام ویژگیهای توده های آب و هوایی قادرند وضعیت هوا را پیش بینی کنند؟

الف) ارتفاع و جهت     ب) دما و سرعت    ج) رطوبت و ارتفاع                   د) سرعت و جهت.

35) کدام عامل در تنوع اقلیمی ( آب و هوایی ) کشورمان نقشی ندارد؟

الف ) ارتفاع           ب) توده های آب و هوایی       ج)طول جغرافیایی      د) دوری و نزدیکی به دریا.

36) چرا دشتها در نواحی مرکزی فلات ایران بیشتر به صورت بیابان و کویر در آمده اند؟ بعلت...

الف ) اختلاف دمای اندک    ب) قدرت تبخیر زیاد     ج) وجود شوره زارها     د)میزان بارش اندک.

37) جلکه و دشت در چه موردی با هم شبیه می باشد؟

الف ) میزان ارتفاع      ب) شکل ظاهری         ج) همواربودن                د) حاصلخیزی بودن.

38) کدام توده هوا در فصل سرد باعث یخ زدگی محصولات کشاورزی استان خراسان می گردد؟

الف ) توده هوای غربی       ب) توده هوای قطبی   ج) توده هوای موسمی      د) توده هوای سودانی .

39) به چه علت در کوهپایه های زاگرس دما پایین تر از مناطق پست و هموار مجاور آن است؟بعلت ...

الف)  مجاورت با سرزمین های خشک داخلی    ب) بارش فراوان در کوههای زاگرس

ج) وجود جریانهای سیلابی سطحی فراوان           د) کاهش دما در اثر افزایش ارتفاع.

40) کدام پدیده باعث جدایی نواحی داخلی ایران از کناره های خلیج فارس شده است ؟

الف) رشته کوه زاگرس         ب) رشته کوه البرز      ج) جلگه ی خوزستان    د) تنگه هرمز.

41 ) در کدام نواحی ایران تعداد شهرهای بیشتری ایجاد شده است؟

الف)مرتفع کوهستانی بالای 2150 متری                        ب) دشتی با ارتفاع 300 تا 900 متری

ج)پایکوهی با ارتفاع 900 تا 2150 متری                  د) جلگه ای و پست تا ارتفاع حداکثر 300متری

42) شکل گیری سکونتگاههای ایران عمدتا به کدام عامل بستگی داشته است؟

الف) زمین حاصلخیز    ب) میزان دسترسی به آب     ج) وسعت چراگاهها        د) شرایط آب و هوایی

43) ویژگی اصلی عشایر کوچنده کدام است ؟

الف) اتکاء به زندگی دامداری ، ساخت اجتماعی قبیله ای ، جابجایی بین قشلاق و ییلاق

ب) ساخت اجتماعی قبیله ای ، اتکاء به صنایع دستی ، شیوه زندگی کوچ نشینی .

ج) ساخت اجتماعی قبیله ای ، اتکاء به زندگی دامداری ، شیوه زندگی شبانی

د) شیوه زندگی شبانی ، جابجایی بین قشلاق و ییلاق ، اتکاء به زندگی دامداری

44) مصالح بکار رفته در مساکن روستایی ایران تحت تاثیر کدام پارامتر است؟

الف ) الگوهای مصرفی  ب) فرهنگ جامعه          ج) قیمت مصالح            د) محیط جغرافیایی .

45) امروزه شهرهای اصفهان و شیراز بترتیب نقش خود را چگونه ایفاء می کنند؟

الف) بازرگانی ، نظامی     ب) تاریخی  ، هنری      ج) سیاسی ، مذهبی         د) صنعتی ، هنری .

46) روستاهای متمرکز در چه بخشی از کشور ایران گسترش یافته است ؟

الف ) نواحی داخلی کشور                                      ب) دامنه های شمالی البرز

ج) اکثر نواحی ایران به جز گیلان                             د) مرکز و جنوب شرق ایران.

47) ایل بختیاری ، ییلاق و قشلاق خود را بترتیب در کدام نواحی می گذرانند؟

الف) دامنه های سبلان ، جلگه مغان

ب) جلگه خوزستان ، اطراف شهر کرد

ج) اطراف شهرکرد ، جلگه خوزستان

د) ارتفاعات آذربایجان ، جلگه مغان.

48) به چه دلیل تعداد جوامع شهری در نواحی مرکزی و شرقی کشور محدود است؟

الف) تغییرات دمای شب و روز                                ب) فقدان خاک حاصلخیز

ج) وجود بادهای گرم و خشک                                د) کمبود منابع آب.

49) آریاییها ............ بودند که از آسیای ........ و جنوب سیبری به فلات ایران آمدند.

الف) دامپرورانی ، شمالی ب) کشاورزانی  ، مرکزی   ج) دامپرورانی ، مرکزی    د) کشاورزانی ، شمالی.

50 ) اولین روستاهای داخل  فلات ایران درکدام مناطق  پدید آمدند؟

الف ) سواحل دریای مازندران                                  ب) پایکوه ها و دامنه کوهستان ها

ج ) سواحل دریاها و رودها                                       د) جلگه خوزستان.

51 ) واحه ها در چه مناطقی پدید می آیند؟

الف ) نواحی پایکوهی      ب) نواحی ساحلی      ج ) نواحی جلگه ای          د) نواحی بیابانی.

52) کدام عوامل در توسعه و ایجاد روستاهای فلات ایران نقش مهمی داشته اند ؟

الف ) آب و جنس خاک     ب) مرتع و آب و هوا        ج ) آب و دامداری    د) جنس خاک و کشاورزی.

53 ) کدامیک از ویژگیهای روستاهای پراکنده می باشد؟

الف ) فاصله روستاها از همدیگر زیاد است  ب) مرز روستاها بخوبی از همدیگر مشخص است.

ج) آب در همه جا در دسترس است.      د) زمینهای کشاورزی دور از خانه ها قرار دارند.

54) در کدام استانها، خانه های روستایی بصورت گنبدی ساخته می شوند؟

الف) یزد و کرمان     ب) گیلان و گلستان     ج) همدان و کردستان    د) خراسان رضوی و هرمزگان.

55) روستا محلی است که فعالیت اغلب ساکنان آن وابسته به ........... است.

الف) زراعت     ب) صنعت و خدمات        ج) زمین        د) دامداری.

56) در کدام مناطق روستایی کشور ساخت ظروف و اشیای سفالی رواج دارد؟

الف ) کوهستانی          ب) نیمه خشک                ج) سواحل جنوبی                   د) سواحل شمالی

57) در کدام استانهای کشور برای تامین آب شهرها از قنات استفاده نموده اند؟

الف ) یزد و کرمان       ب) همدان و زنجان          ج) گلستان و گیلان          د) اصفهان و کردستان.

58 ) کدام شهر در کنار رود بوجود آمده و گسترش یافته است ؟

الف) شیراز            ب) کرمانشاه                              ج ) اصفهان                           د) زاهدان

59 ) عامل نابرابری در پراکندگی شهرهای ایران در عرضهای مختلف جغرافیایی چیست؟

الف) وضعیت ناهمواری      ب) ویژگیهای اقلیمی         ج ) عامل ارتباطی       د) دسترسی به منابع آب

60 ) بزرگترین شهرهای ایران در گذشته در چه مناطقی استقرار یافته بودند؟

الف ) در مسیر راههای ارتباطی و بازرگانی                        ب) در کنار بنادر و حاشیه گردنه ها

ج ) در مسیر رودها و داخل کوهستان ها                           د) همه موارد درست است.

61 ) به کارایی و ویژگی خاصی که شهرها از گذشته تا به حال از خود نشان داده اند ، چه می گویند؟

الف) توسعه شهری            ب) مورفولوژی شهری          ج) نقش شهری           د) کاربری شهری.

62 ) کدام شهرها دارای نقش بازرگانی و ارتباطی هستند؟

الف) شهرهای مذهبی         ب) شهرهای بندری             ج) شهرهای مرزی          د) شهرهای صنعتی.

63 ) هدف از تدوین برنامه های توسعه شهری توسط سازمانها و وزارتخانه ها چیست؟

الف ) کنترل رشد شهرها                          ب) کاهش مهاجرتهای شهری

ج) افزایش حاشیه نشینی شهری                   د) تسریع رشد شهری.

64 ) برای اجراء و تدوین برنامه های توسعه شهری از کدام ابزار ها استفاده می شود؟

الف ) تصاویر ماهواره ای و نقشه های کاربری زمین       ب) عکسهای هوایی و طرحهای هادی روستایی

ج) تصاویر ماهواره ای و نقشه های تفضیلی                 د) عکسهای هوایی و طرحهای جامع شهری.

65 ) شهرستان و روستا بترتیب توسط چه کسی اداره می شود؟

الف) فرماندار ، دهدار     ب) شهردار ، شورای ده      ج) فرماندار ، شورای روستا     د) شهردار ، دهدار .

66 ) ایلات شاهسون ( ایلسون ) در کدام مناطق کوچ می کنند؟

الف ) زاگرس فارس      ب) شمال آذربایجان      ج) جلگه خوزستان        د) زاگرس شمال غربی .

67 ) به چه دلیل در کشورمان تعداد کوچ نشینان رو به کاهش است؟ به علت ......

الف ) سیاستهای حکومتی دولتها                                          ب) کمبود مراتع و علفزارها

ج) سختی زندگی و تحولات اجتماعی                                    د) وجود امکانات در شهرها

68)نخستین تقسیمات سیاسی و اداری کشور در چه سالی انجام گرفت؟

الف ) 1376 ه.ش          ب) 1316 ه.ش        ج )1336ه.ش         د) 1345 ه.ش

69 )کدامیک تقسیمات سیاسی و اداری کشور را به ترتیب نشان می دهد؟

الف) استان ، شهرستان ، بخش ، دهستان                    ب) استان ، شهر ، بخش ، روستا

ج) شهرستان ، دهستان ، بخش ، ده                     د) استان ، شهرستان ، دهستان ، بخش.

70) کوچکترین واحد سکونت و مبداء تقسیمات کشوری چیست؟

الف) شهر             ب) روستا                     ج) بخش                               د) استان

سوالات فصل اول:جغرافیا علمی برای زندگی

1) هرچه مقیاس نقشه بزرگتر باشد:

الف) دقت نقشه کمتر است.

ب) جزئیات کمتری در نقشه دیده می شود

ج) تنها پدیده های کوچک نمایش داده می شود

د) جزئیات در آن بهتر نمایش داده می شود.

2) چرا تصاویر ماهواره ای دید ترکیبی به دست می دهند؟

الف) به علت اینکه روند تغییر پدیده های انسانی را نشان می دهند

ب) زیرا خشکی های یک ناحیه را یک جا تحت پوشش قرار می دهند

ج) چون اجزای یک پدیده را جزء به جزء به تفکیک نشان می دهند

د) زیرا اجزاء گوناگون یک محیط را یک جا و بهم پیوسته نشان می دهند.

3) برای دست یابی به زاویه ی دید گسترده تر در مطالعه ی سطح زمین از کدام منبع اطلاعاتی استفاده می شود؟

الف)عکسهای هوایی  ب) نقشه بزرگ مقیاس  ج) نقشه متوسط مقیاس  د) تصاویر ماهواره ای

4) دریاها و دشتها بترتیب جزء کدام محیط قرار می گیرند؟

الف) آتمسفر ، لیتوسفر  ب) هیدروسفر ، آتمسفر   ج) لیتوسفر ، هیدروسفر د) هیدروسفر ، لیتوسفر .

5) کدام منطقه برای زندگی انسان شرایط مناسبی دارد؟

الف ) فلات تبت      ب) نواحی قطبی   ج) جنوب شرقی آسیا    د) صحرای بزرگ آفریقا.

6) کدام مورد پدیده های انسانی را مشخص می کند؟

الف) جاده ها ، پلها  ، مزارع                 ب) دریاچه ، جانوران ، تونلها

ج) کارخانه ها ، اقیانوسها ، اتوبانها           د) رودها ، پوشش گیاهی ، جلگه ها.

7) جغرافیدانان نتایج تحقیقات خود را به چه صورتهایی نشان می دهند؟

الف) سفرنامه ، آمارنامه                    ب) نقشه ، نمودار

ج) عکسهای هوایی ، مصاحبه              د) تصاویر ماهواره ای ، کتابها.

8) کدامیک از ویژگیهای تصاویر ماهواره ای نیست؟

الف ) رنگ آمیزی خاص هر پدیده           ب)  توانایی نمایش بر روی کامپیوتر

ج ) بزرگ مقیاس بودن تصاویر                د) امکان دید ترکیبی در تصاویر.

9)کدام وسیله جغرافیایی برای نمایش آثار خشکسالی و میزان محصولات کشاورزی یک منطقه مناسب است؟       الف ) تصاویر ماهواره ای     ب) نقشه ها         ج) نمودارها     د) آمارنامه ها.

10) کدام گزینه در باره « نقشه های کوچک مقیاس » صحیح است؟

الف ) بخش های کوچکی از سطح زمین را نشان می دهند.

ب) جزئیات پدیده ها را بهتر نمایش می دهند

ج) پهنه های وسیعی از سطح زمین را نمایش می دهند

د) خیابانهای فرعی هم در آنها مشخص است.

11) انسان با محیط بسیار ....... در ارتباط است.

الف ) کوچک                ب) گسترده          ج) محدود         د) یکسان.

 

نوشته شده توسط در 8:44 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴

سوالات جغرافيا ايران سال دوم

فصل هفتم: مخاطرات طبیعی

206) علت وقوع سیل در بنگلادش چیست؟

الف) کمبود پوشش گیاهی و درختات جنگلی

ب) ریزش بارانهای موسمی و قرارگیری بر روی دلتاها

ج) فقدان سد و بند کافی بر روی آبخیزها

د) پست و کم ارتفاع بودن آن و نزدیکی به اقیانوس

207) کدامیک از علل سقوط بهمن نیست؟

الف) نیروی جاذبه زمین                         ب) وزن مواد روی دامنه

ج) استفاده نادرست از محیط طبیعی         د ) بارش شدید باران

208) کدام عامل سبب تحریک مواد بر روی دامنه های حساس کوهستان و سقوط بهمن می شود؟

الف) وزش بادهای کوهستانی       ب) انعکاس صوت در کوهستان

ج) عبور و مرور وسایل نقلیه           د) کاهش شدید دما

209) کدام کمربند برروی کشورمان ایران فعالیت چندانی ندارد  ؟

الف) کمربند زلزله آلپ – هیمالیا      ب) کمربند بیابانی کره زمین

ج) کمربند آتشفشانی جهان            د) کمربند کوهستانی کره زمین

210) در مورد زمین لرزه کدام مورد درست است؟

الف) شدت زلزله به محل وقوع آن ربطی ندارد

ب) شدت زلزله با بزرگی و کوچکی گسل ها در ارتباط است

ج) هرچه عمق کانونی زلزله کمتر باشد شدت زلزله بیشتر است

د) شدت ویرانی زلزله زمانی بیشتر است که عمق کانونی آن زیاد باشد.

211) سقوط ناگهانی مواد از روی دامنه به سمت پایین را چه می نامند؟

الف) بهمن           ب) رانش           ج) مخروطه افکنه         د) واریزه

212) اثرات خشکسالی بیشتر در چه نوع آب و هوایی دیده می شود؟

الف) گرم و مرطوب               ب) خشک و نیمه خشک

ج) معتدل و مرطوب              د) نیمه خشک و نیمه مرطوب

213) در کدام منطقه خطر سقوط بهمن بیشتر است؟

الف) دامنه های پرشیب نواحی کوهستانی

ب) دامنه های پرشیب و فاقد پوشش گیاهی

ج) دامنه های کم شیب نواحی کوهستانی

د) جاده های کوهستانی ناحیه خشک

214) کدام سرزمین ها اغلب در معرض خطر سیلاب هستند؟

الف) مخروط افکنه ها و دلتاها     ب) دشت ها و سرزمین های خشک

ج) جلگه ها و دشت ها             د) ارتفاعات و سرزمین های پر باران

215) چه موقع پدیده های طبیعی ، خطر طبیعی محسوب می شوند؟

الف) باعث خسارت جانی و مالی شود    ب) انسان در پیدایش آن دخالت داشته باشد

ج) انسان بی رویه از منابع استفاده کند  د) پدیده های طبیعی همیشه خطر طبیعی هستند.

216) در چه صورتی وضعیت شبکه آبراهه در یک حوضه آبخیز ، امکان وقوع سیلاب را تشدید می کند؟           الف) شبکه کم تراکم باشد       ب) شیب دامنه کم باشد

ج) شبکه پرتراکم باشد         د) با خارج ارتباط داشته باشد.

217) کدامیک در مورد تعریف خشکسالی درست تر است؟

الف) کمبود ریزش های جوی در یکسال و افزایش خشکی هوا

ب) کمبود ریزش های جوی یک محل نسبت به مکانهای دیگر

ج) کمبود ریزش های جوی در یک سال نسبت به متوسط بارش

د) کمبود بارندگی و کاهش آب سدها و دریاچه ها

218)کدام روش برای پیش بینی احتمال وقوع سیلاب موثرتر است؟

الف) اندازه گیری جریان آب یک رود و مقدار ریزش باران

ب) اندازه گیری میزان بارندگی در یک دوره طولانی

ج) اندازه زمان بارندگی و مقدار روانابهای سطحی

د) اندازه گیری نقطه ی بحرانی سطح آب یک رودخانه

219) کدام مخاطرات طبیعی دارای منشا درونی می باشد؟

الف) زلزله ، آتشفشان                 ب) سیل ، صاعقه

ج) طوفان ، خشکسالی                 د) سونامی ، تگرگ

220) انسان در پیدایش کدام مخاطرات طبیعی نقش موثری دارد؟

الف) سیلاب ، زلزله                 ب) آتشفشان ، خشکسالی

ج) سونامی ، بهمن                         د) سیلاب ، خشکسالی

221) کدام گزینه غلط است؟

الف) درون زمین مواد به صورت مذاب است      ب) پوسته زمین یکپارچه است

ج) صفحات پوسته زمین حرکت دارند     د) در محل برخورد صفحات کسل وجود دارد.

222) منظور از« میزان خسارت » و « مقدار انرژی آزاد شده » در یک زلزله بترتیب چیست؟

الف) ریشتر ، مرکالی     ب) شدت ، بزرگی     ج) بزرگی ، شدت    د) مرکالی ، ریشتر

223) میزان خسارات زلزله به تمامی عوامل بستگی دارد. به غیر از .......

الف) سرعت و شدت امواج زلزله  ب) دوری ونزدیکی به کانون زلزله

ج) دوری و نزدیکی به مرکز زلزله   د) فاصله از کمربندهای کوهزایی

224) کدامیک جزء کمربندهای زمین لرزه جهان نیست؟

الف) آلپ – هیمالیا                      ب) اطراف اقیانوس منجمد شمالی

ج) میانه اقیانوس اطلس                 د) اطراف اقیانوس آرام

225) در کدام کمربند صفحات پوسته زمین در حال گسترش است؟

الف) میانه اقیانوس اطلس                ب) اطراف اقیانوس آرام

ج) آلپ –  هیمالیا                            د) نازاکا و اقیانوس آرام

226) کدامیک از علائم پیش بینی زلزله نیست؟

الف) کاهش لرزشهای کوچک زمین  ب) تغییر در سطح آبهای زیر زمینی

ج) افزایش فاصله گسلها            د) افزایش نیروی جاذبه زمین

227) کدامیک از علل اصلی وقوع سیلاب ازنظر جغرافیدانان است؟

الف) بارندگی شدید و کوتاه                     ب) بارندگی آرام و طولانی

ج) ذوب برف دریاچه های قلل آتشفشانی   د)قطع درختان و نابودی جنگلها

228) کدام رودها در کشور بنگلادش جاری است؟

الف) گنگ و براهماپوترا                            ب) گنگ و سند

ج) یانگ تسه کیانگ و هوانگهو                  د) هریرود و مکنگ

229) سیل بیشتر در چه مناطقی رخ می دهد؟

الف) مسیر رودها و مجاری موقتی آبها      ب) مسیر رودخانه ها و مجاری دایمی آبها

ج) دامنه های کوهستانی مناطق خشک      د) دلتاهای رودهای دایمی داخل دشتها

230) کدام عامل در امکان وقوع سیل در یک حوضه آبخیز دخالتی ندارد؟

الف) جنس خاک                    ب) شیب دامنه ها

ج) وضعیت شبکه آبراهه           د) شکل رودخانه و مخروطه افکنه

231) تمامی موارد از اثرات خشکسالی در یک سرزمین است . بجز ......

الف) ترک برداشتن ماسه ها           ب) افزایش املاح در ابها

ج) افزایش آتش سوزی در جنگل     د) کاهش محصولات کشاورزی

232) کدامیک در تقویت خاکهای کشاورزی موثر می باشد؟

الف) رسوبات سیلابی رودها                     ب) خاکسترهای آتشفشانی

ج) هوازدگی مواد مذاب آتشفشانی         د) همه موارد درست است

233) رودهای زاینده رود و کارون بترتیب از کدام شهرها عبور می کنند؟

الف) شیراز و اصفهان                             ب) اصفهان و اهواز

ج) اصفهان و تبریز                                 د) زاهدان و شیراز

234) کدامیک از جمله راههای کنترل سیلاب بشمار می رود.

الف) احداث سد و سیل بند در مکانهای مناسب      ب) بالا آمدن سطح آب رودخانه ها

ج )اندازه گیری باران در یک دوره طولانی            د) دقت در اعلام وضعیت هوا

235) کدامیک در کاهش خسارات خشکسالی نقش مهمی بر عهده دارد؟

الف) احداث سد و ایجاد دریاچه مصنوعی   ب) جلوگیری از قطع درختان

ج ) تهیه نقشه های خطر خشکسالی           د)  لکه های خورشیدی

236) به اعتقاد کارشناسان تمامی عوامل در پیدایش خشکسالی نقش دارند. بجز..........

الف) تغییرات وضع آب و هوا        ب) تهیه نقشه های خطر خشکسالی

ج) دخالت نابجای انسان در طبیعت  د) پیدایش لکه های خورشیدی

237) کدامیک از راههای مقابله با خطر بهمن است؟

الف) ایجاد لرزشهای مصنوعی و سقوط عمدی برف

ب) شکستن دیوار صوتی بوسیله هواپیماهای جنگی

ج) شناسایی نقاط بهمن خیز و ساختن بهمن گیر

د) همه موارد درست است.

238) کدامیک از نشانه های احتمال رخ دادن آتشفشان است؟

الف) ذوب برف و یخ در دریاچه های دهانه ای آتشفشانها

ب) بررسی مداوم عکسهای هوایی و تعیین مقدار پوشش گیاهی

ج) شکستن سدهای مصنوعی درنواحی کوهستانی

د) بروز آتش سوزی در نواحی جنگلی و تغییر اقلیم منطقه

239) مهمترین اقدام برای کاهش خسارتهای زلزله چیست؟

الف) قرار دادن ورقه های فلزی در پی ساختمانها

ب) قرار دادن بلبرینگهای غول آسا در زیر ساختمانها

ج) تهیه نقشه مناطق مستعد زلزله و تصویب مقررات لازم

د) رعایت قوانین ساختمان سازی و مصالح مرغوب

240) کدام کشور در معرض خطر بیشترین سیلابهای ساحلی است؟ و چرا ؟

الف) هلند – سواحل پست               ب) آلمان – رودهای زیاد

ج) انگلستان – جزیره ای بودن       د) بنگلادش – نزدیکی به اقیانوس

241) کدام روش برای پیش بینی خطر سیلاب موثر تر است؟

الف) اندازه گیری جریان آب یک رود و مقدار ریزش باران

ب) اندازه گیری میزان بارندگی در یک دوره طولانی

ج) اندازه زمان بارندگی و مقدار روانابهای سطحی

د) اندازه گیری نقطه ی بحرانی سطح آب یک رودخانه

 

فصل ششم:آلودگی هوا

171) برای مقابله با آلودگی رودها کدام راه حل امکان پذیر نیست؟

الف) کاهش ورود مواد آلاینده به داخل آب

ب) انتقال منابع آلوده کننده به نقاط دور تر

ج) تصفیه و کلرزنی آب رودخانه ها

د) پاکسازی رودهای آلوده از مواد مضر

172) امروزه مهمترین مشکل دریاها چیست؟

الف) بهره برداری از منابع فلات قاره دریا

ب) تردد بیش از حد نفتکشها در دریاها

ج) آلودگی دریاها و صید بی رویه ماهی ها

د) ریختن فاضلابها و زباله ها به دریاها

173) تمامی موارد جزء پیامدهای منفی بارشهای اسیدی میباشد. به غیر از.......

الف) نابودی بناها و آثار تاریخی

ب) کاهش حاصلخیزی خاک و ورود مواد سمی

ج) شیوع سرطان پوست و سیلابها

د) کاهش مقاومت درختان در برابر سرما

174) کدامیک از پیامدهای گرم شدن آب و هوای کره زمین نمی باشد؟

الف) ذوب شدن توده های یخهای قطبی    ب) بالا آمدن سطح آب اقیانوسها و دریاها

ج) افزایش طول دوره های خشکسالی        د) افزایش بارشهای اسیدی در قاره ها

175) کاهش دما با افزایش ارتفاع از ویژگیهای کدام لایه اتمسفر است؟

الف) تروپوسفر         ب) استراتوسفر       ج) یونسفر         د) ترموسفر

176) کدام گاز گلخانه ای بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است؟

الف) متان     ب) دی اکسید کربن     ج) دی اکسید نیتروژن    د) c.f.c ها

177) در شرایط وارونگی دما کدام مورد غلط است؟

الف)در شبهای آرام و بدون ابر زمستان رخ می دهد.

ب) هوای مجاور سطح زمین گرم می شود

ج) در شهرهای صنعتی  مشکلات تنفسی رخ می دهد

د)  هوای مجاور سطح زمین سرد می شود

178)افزایش کدام مواد در هوا باعث بارش اسیدی می گردد؟

الف) بخار آب و گاز متان         ب) بخار آب و منواکسید کربن

ج) دی اکسید کربن و ازن        د) دی اکسید گوگرد و ازت

179) شرایط وارونگی دما بیشتر در چه زمانی و چه فصلی رخ می دهد؟

الف) شبهای طوفانی در فصل زمستان

ب) شبهای آرام و بدون ابر زمستان

ج) شبهای طوفانی در فصل تابستان

د) شبهای آرام و بدون ابر تابستان

180) در سالهای اخیر کدام عامل اهمیت دریای مازندران را افزایش داده است؟

الف) صید ماهیان خاویاری       ب) افزایش فعالیتهای توریستی

ج) استخراج نفت                      د) ارتباط تجاری کشورهای ساحلی

181) آلودگی هوا شامل چه نوع تغییرات می شود؟

الف) فیزیکی ، شیمیایی ، زیستی      ب) فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی

ج) زیستی ، فیزیکی ، اتمسفری      د) هیدرولوژیکی ، مکانیکی ، شیمیایی.

182) کدام عامل آلاینده جزء آلوده کننده های طبیعی است؟

الف) وسایل نقلیه   ب) آتشفشان   ج) کارخانه ها و نیروگاهها     د) وسایل گرمازای منزل

183) عامل اصلی آلوده کننده هوا کدام مورد است؟

الف) وزش طوفانهای شدید     ب) فوران آتشفشانهای شدید

ج) فعالیتهای انسانی                د) وسایل نقلیه

184) کدامیک از پیامدهای گرم شدن کره زمین نیست؟

الف) ذوب توده های یخ               ب) بالا آمدن سطح آب اقیانوسها

ج) افزایش بارش در برخی نواحی     د) کاهش طول دوره های خشکسالی

185) اثر مثبت پدیده گلخانه ای اتمسفر چه می باشد؟

الف) تعدیل دمای شب و روزکره زمین    ب)  پدیده وارونگی دما

ج) ریزش بارشهای اسیدی                   د) بالا آمدن سطح آب دریاها

186) ترکیب شیمیایی کدام گاز با اکسیژن و بخار آب باعث تشکیل اسید سولفوریک می گردد؟

الف) دی اکسید کربن       ب) دی اکسید نیتروژن

ج) دی اکسید گوگرد          د) منو اکسید کربن

187) دو عامل مهمی که حیات دریاها را به خطر انداخته چه می باشد؟

الف) آلودگی دریاها و صید بی رویه ماهیها

ب) استخراج نفت و ورود فاضلابها

ج) صید مروارید و جنگ نفت در خلیج فارس

د) صید بی رویه ماهی ها و تردد زیادکشتیها

188) کدامیک از ویژگیهای دریای مازندران نیست؟

الف) صید ماهیان خاویاری    ب) پایین تربودن از سطح اقیانوسها

ج) صید مروارید                     د) بزرگترین دریاچه جهان

189) کدامیک از کشورهای زیر در سواحل دریای مازندران قرار دارند ؟

الف) قزاقستان ، ترکمنستان            ب) روسیه ، ارمنستان

ج) تاجیکستان ، آذربایجان             د) ازبکستان ، ایران

190) کدام رودها به دریای مازندران می ریزد؟

الف) راین ، اترک     ب) ولگا ، دانوب     ج) ولگا ، ارس     د) اورال ، هریرود

191) بیشترین آلودگی نفتی دریای مازندران مربوط به کدام کشور است؟

الف) ارمنستان                ب) ایران          ج) روسیه       د) آذربایجان

192) ورود فاضلابهای شهری و صنعتی کارخانجات توسط کدام رود باعث آلودگی دریای مازندران شده است؟

الف) راین             ب) اترک             ج) ولگا             د) نیل

193) جزایر خلیج فارس از چه جهاتی دارای اهمیت است؟

الف) اقتصادی و نظامی               ب) بازرگانی و دریانوردی

ج) نظامی و صیادی                    د) تجاری و صنعتی

194) کدام عوامل باعث شده تا خلیج فارس دارای محیط زیست ویژه ای باشد؟

الف) عمق کم ، شوری آب و معتدل بود ن هوا

ب) گرمی هوا ، ارتباط زیاد با اقیانوسها و عمق زیاد

ج) عمق زیاد ، گرمی هوا و شوری آب

د) عمق کم ، شوری آب و ارتباط محدود با اقیانوسها

195) کدام ویژگی در مورد خلیج فارس غلط است ؟

الف) از نظر حمل و نقل کالا بویژه نفت اهمیت زیادی دارد.

ب) بوسیله کانال سوئز به دریای عمان متصل می شود.

ج) از مراکز صید ماهی و مروارید جهان است.

د) کشورهای عربستان و امارات در سواحل آن قرار دارند.

196) کدامیک از پیامدهای آلودگی نفتی خلیج فارس نمی باشد؟

الف) تغییر رنگ و کیفیت آب           ب) مهاجرت و نابودی پرندگان

ج) کاهش آب آشامیدنی در عراق       د) مرگ آبزیان

197) رود راین از کشور .......... سرچشمه می گیرد و در یای ........... را آلوده کرده است.

الف) آلمان ، مازندران                   ب) سوئیس ، شمال

ج) فرانسه ، بالتیک                      د) سوئیس ، مازندران

198) لایه ازن در کدام لایه اتمسفر قراردارد و کدام اشعه خورشید را جذب می کند؟

الف) تروپوسفر – فروسرخ    ب) استراتوسفر – ماوراءبنفش

ج) تروپوسفر -  ماوراء بنفش     د) استراتوسفر – مادون قرمز

199) کدامیک از نتایج و پیامدهای منفی آلودگی هوا نمی باشد؟

الف) تخریب لایه ازن          ب) بارش اسیدی

ج) وارونگی دما                د) توازون در نظام زیست محیطی

200) کدام عامل در افزایش گازهای گلخانه ای نقش موثری دارد؟

الف) بارش اسیدی               ب) فعالیتهای صنعتی

ج) ذوب یخهای قطبی           د) جاری شدن سیلاب

201 )در چه صورتی امکان صعود و جابجایی هوا وجود ندارد؟

الف) بارش اسیدی                      ب) وارونگی دما

ج) وقوع خشکسالی                     د) اثر گلخانه ای جو

202) به چه دلیل خلیج فارس در برابر منابع آلوده کننده بسیار آسیب پذیر است؟

الف ) منابع فراوان نفتی       ب) ارتباط محدود با آبهای آزاد

ج) وسعت اندک و عمق زیاد          د) ارتباط با دریای عمان

203) در شرایط عادی در لایه تروپوسفر کدام حالت رخ می دهد؟

الف) هوای سرد در مجاور سطح زمین قرار دارد.

ب) هوای گرم در مجاور سطح زمین قرار دارد.

ج) برای هوای سرد امکان صعودوجود ندارد

د) برای هوای گرم امکان سقوط وجود ندارد.

204) در صورت بالا آمدن آب دریاها و اقیانوسها کدام اراضی زودتر به زیر آب می رود؟

الف) اراضی دشت و پایکوهی          ب) اراضی پست و دلتاها

ج) جزایر کوهستانی          د) اراضی پست و مخروطه افکنه ها

205) کدامیک از عوامل مهم آلودگی شهر تهران نیست؟

الف) ساخت و سازهای مناسب شهری    ب) موقعیت جغرافیایی

ج) معضلات ترافیکی                         د) کمی بارندگی

نوشته شده توسط در 8:43 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴

سوالات جغرافيا ايران سال دوم

فصل هشتم: جمعیت

242 ) عواملی که جمعیت را تشویق به زندگی در یک ناحیه می کند ، چه می نامند؟

الف) عوامل دفع جمعیت                 ب) عوامل طبیعی جمعیت

ج) عوامل جذب جمعیت                  د) عوامل انسانی جمعیت

243 ) کدام عوامل باعث جذب و دفع جمعیت در یک ناحیه می گردد ؟

الف) طبیعی و انسانی                      ب) اقتصادی و فرهنگی

ج) مساعد و نامساعد                       د) تراکم و تفرق

244 ) چه نوع آب و هوایی باعث جذب جمعیت در یک ناحیه می گردد؟

الف) بسیار سرد                           ب) معتدل و مرطوب

ج) بسیار خشک                             د) بسیار مرطوب

245 ) کدامیک از عوامل موثر در تراکم جمعیت جزء عوامل انسانی است؟

الف) ناهمواریها                            ب) پوشش گیاهی

ج) آب و هوا                                   د) ثروت و سرمایه

246 ) در کدام ناحیه دارای جمعیت اندک و متفرق است؟

الف) نواحی داخلی قاره ها             ب) سواحل اقیانوسها

ج) اروپای غربی                                د) نواحی جلگه ای

247 ) فقدان یا وجود ثروت و سرمایه و فن آوری در یک سرزمین جزء کدام دلایل تراکم جمعیت است ؟

الف) طبیعی             ب) سیاسی            ج) اجتماعی               د) اقتصادی

248 ) کدام عامل طبیعی باعث جذب جمعیت در یک سرزمین می شود؟

الف) حمل و نقل مناسب                    ب) ایجاد شهرهای جدید

ج) وجود ذخایر انرژی و معادن            د) ارتباطات مناسب

249 ) کدامیک شیوه محاسبه تراکم جمعیت یک سرزمین را نشان می دهد؟

الف) مساحت تقسیم بر جمعیت سرزمین        ب ) جمعیت تقسیم بر مساحت سرزمین

ج) مساحت ضرب بر جمعیت سرزمین         د ) جمعیت ضرب بر مساحت سرزمین

250)چنانچه جمعیت کشورمان در سال 1383 برابر68میلیون نفر بوده باشد ، تراکم نسبی جمعیت چند نفر بوده است؟

الف) 25نفر           ب)41نفر                    ج)60نفر                            د)53نفر.

251)در کدام ناحیه کره زمین تراکم جمعیت زیاد ( انبوه ) است؟

الف)صحرای بزرگ آفریقا                  ب)اروپای شمال غربی

ج)کوههای هیمالیا                              د)جنگلهای آمازون.

252)وجود کدام عامل در یک سرزمین باعث دفع جمعیت می گردد؟

الف)ذخایر انرژی و معادن                   ب)نواحی مرتفع با شیبهای تند

ج) فراوانی سرمایه گذاریهای دولتی      د)مراکز خدماتی و رفاهی.

253)تصمیمات حکومتی موثر در تراکم یا تفرق جمعیت جزء کدام عوامل می باشد؟

الف)طبیعی              ب)اقتصادی                ج)سیاسی                  د) فرهنگی.

254)کدامیک جزء عوامل طبیعی جذب جمعیت در یک ناحیه است؟

الف)فقر و پراکندگی پوشش گیاهی     ب)کمبود خاکهای حاصلخیز

ج) فراوانی ذخایر زیر زمینی و کانسارها      د)اقلیم معتدل و مرطوب.

255)پدیده" انفجار جمعیت " در سطح جهان از چه زمانی شروع شده است؟

الف)جنگ جهانی اول                          ب)انقلاب صنعتی

ج)جنگ جهانی دوم                            د)انقلاب کشاورزی.

256)کدام عامل در پیدایش پدیده انفجار جمعیت کره زمین نقش موثری داشته است؟

الف)جنگها و کمبود مواد غذایی          ب)بیماریهای واگیر دار

ج) توسعه ورونق کشاورزی              د)خشکسالی و قحطی.

257 ) کدام عامل باعث جلوگیری از رشد سریع جمعیت در گذشته می شده است ؟

الف) بیماریهای واگیردار                  ب) پیشرفت ارتباطات

ج) توسعه کشاورزی                        د) پیشرفتهای پزشکی

258 ) کدام شاخص جمعیتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی دیده می شود؟

الف) کاهش میزان موالید                ب) افزایش میزان مرگ و میر

ج) افزایش میزان موالید                 د) کاهش امید به زندگی

259 ) در کدام کشورها نرخ رشد جمعیت به صفر یا پایین تر رسیده است ؟

الف ) آلمان ، فنلاند ، سوئد              ب) اسپانیا ، برزیل ، دانمارک

ج) مکزیک ، فنلاند ، ایتالیا                د) ایران ، المان ، ژاپن

260 ) در سال 1990 م چند درصد جمعیت کره زمین در سه قاره آسیا ، افریقا و امریکای لاتین ساکن بودند؟

الف) 39 %               ب) 89 %            ج) 84 %           د) 49 %

261 ) حاصل تفاوت بین نرخ موالید و مرگ ومیر چه پارامتری را تعیین می کند ؟

الف) رشد مطلق جمعیت                ب) میزان امید به زندگی

ج) رشد طبیعی جمعیت                 د) مزان مهاجرت

262 ) کدام وضعیت در کشورهای در حال توسعه دیده می شود؟

الف) افزایش امید به زندگی        ب) افزایش نرخ مرگ و میر کودکان

ج ) افزایش نرخ مرگ و میر          د) کاهش نرخ موالید

263 ) کدامیک نشانگر نرخ رشد زیاد جمعیت است؟

الف) کمتر از 1 %                          ب) 2% - 1%

ج) 3% - 2 %                                 د) بیشتر از 3 %

264 ) کدامیک مهمترین عامل افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه می باشد؟

الف) افزایش میزان موالید            ب) کاهش نرخ مرگ و میر

د) افزایش امید به زندگی                د) افزایش میزان مهاجرتها

265)در کدام ناحیه کره زمین پدیده انفجار جمعیت دیده نمی شود؟

الف)اروپای غربی           ب)آفریقا              ج)آمریکای لاتین               د)آسیا.

266 ) انفجار جمعیت در کدام قاره ها مشاهده می شود؟

الف) آمریکا ، اروپا ، آسیا                     ب) اروپا ، آسیا ، افریقا

ج) آسیا ، افریقا ، آمریکای لاتین            د) آسیا ، اقیانوسیه ، آفریقا

267)پر جمعیت ترین کشورهای جهان در سال 2000م. کدام کشورها بوده است؟

الف)آمریکا ، برزیل          ب)چین ، هند        ج)چین ، آمریکا       د)هند ، ژاپن.

268)کدام رابطه نشانگر رشد مثبت جمعیت می باشد؟

الف)میزان موالید > میزان متوفیات    ب)میزان متوفیات = میزان موالید

ج)میزان موالید < میزان متوفیات    د) همه موارد درست است.

269 ) در صورتیکه در یک سرزمین نرخ موالید مساوی با نرخ مرگ و میر باشد ، کدام حالت رخ می دهد؟

الف) کاهش جمعیت        ب) افزایش جمعیت    ج) ثبات جمعیت       د) جوانی جمعیت

270 ) میانگین تعدادسالهایی که می توان انتظار زندگی برای یک فرد متولد شده داشت را چه می نامند ؟

الف ) امید به زندگی       ب) پیری جمعیت        ج) رشد جمعیت     د) جوانی جمعیت

271 ) کدامیک جزء شاخصهای جمعیتی نمی باشد؟

الف) نرخ موالید        ب) هرم سنی      ج) نرخ مرگ و میر      د) امید به زندگی

272 ) چنانچه نرخ موالید در یک سرزمین 50 در هزار و نرخ مرگ ومیر 15 در هزار باشد ، رشد طبیعی جمعیت چند درصد خواهد بود؟

الف) 5/3 %            ب) 35 %             ج) 35/0 %                د) 5/6 %

273 ) کدام عامل بر ساختمان جمعیت اثری ندارد؟

الف) نرخ موالید                    ب) مرگ و میر                ج) مهاجرت                 د) رشد طبیعی

274 ) بار اصلی اقتصاد یک سرزمین بدوش کدام گروه است؟

الف) کودکان                ب) جوانان                         ج) بزرگسالان                   د) کهنسالان

275 ) کدامیک نشانگر پدیده پیری جمعیت درهرم سنی جمعیت یک سرزمین می باشد؟

الف) پهن بودن قاعده هرم جمعیتی                      ب) نوک تیز بودن هرم جمعیتی

ج) پهن بودن نوک هرم جمعیتی                         د) باریک بودن قاعده هرم جمعیتی

276 )  کدامیک نشانگر فراوانی فعالان اقتصادی درهرم سنی جمعیت یک سرزمین می باشد؟

الف) پهن بودن قاعده هرم                  ب) نوک تیز بودن هرم

ج) پهن بودن نوک هرم                    د) هرم به شکل زنگ در آمده باشد

277)کدامیک جزء شاخصهای جمعیتی کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر نیست؟

الف)کاهش نرخ مرگ ومیر       ب) افزایش امید به زندگی

ج)کاهش میزان موالید           د) کاهش نرخ مرگ ومیر کودکان.

278)کدام ویژگی جمعیتی را بوسیله هرم سنی نمایش می دهند؟

الف)نرخ موالید   ب)پدیده جوانی         ج) پدیده پیری           د) ساختمان جمعیت.

279)گروه اصلی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در چه سنی قرار دارند؟

الف)14-0 سال      ب)بیشتر از 65سال       ج)65- 15 سال        د) کمتر از 64 سال.

280) پهن و گستردگی قاعده هرم سنی جمعیت یک کشور نشاندهنده کدام ویژگی جمعیتی است؟

الف) افزایش امید به زندگی         ب)پدیده جوانی جمعیت

ج)پدیده پیری جمعیت              د) افزایش فعالان اقتصادی.

281) موثرترین عامل طبیعی در توزیع جمعیت ایران چه می باشد؟

الف) ناهمواریها     ب)دسترسی به دریاها      ج)خاکهای حاصلخیز      د)آب و هوا.

282)مهمترین عامل تمرکز شدید جمعیت در مادر شهر تهران چه می باشد؟

الف)تمرکز صنایع       ب)امکانات آموزشی     ج)مرکزیت سیاسی        د)امکانات زیر ساختی.

283)اولین و آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشورمان در چه سالهایی انجام پذیرفته است؟

الف)1365،1335        ب)1335 ، 1385        ج)1345 ، 1375          د) 1345 ، 1385.

284)چنانچه نرخ رشد جمعیت کشورمان در سال 1380 ه.ش برابر2% باشد جمعیت کشورمان در چه سالی دو برابر خواهد شد؟

الف)1415ه.ش           ب)1450 ه.ش         ج)1395 ه.ش              د)هرگز دو برابر نمی شود.

285)کدام عوامل در 70 سال اخیر بالاخص از سال 1335ه.ش به بعد باعث رشد خیلی سریع جمعیت کشورمان گردیده است؟

الف)واردات نفت و مواد غذایی                           ب) صادرات مواد غذایی و نفت

ج) صادرات نفت و واردات مواد غذایی                   د)واردات نفت و صادرات مواد غذایی.

286)باریک و نوک تیز بودن هرم سنی جمعیت کشورهای در حال توسعه نشانگر چه پدیده ای است؟

الف)افزایش موالید   ب) کاهش امید به زندگی    ج) جوانی جمعیت      د)پیری جمعیت .

287 ) در سال 1365 ه. ش میزان رشد مطلق جمعیت در کشور ما چقدر بوده است؟

الف) 2/3 %             ب ) 9/3 %                   ج) 7/0 %                د) 9/2 %

288 ) در کدام سال جمعیت شهری و روستایی ایران برابر گردید؟

الف) 1365          ب) 1359                      ج) 1374                   د) 1352

289 )کدامیک از عوامل جاذبه جمعیت به یک سرزمین است؟

الف) وابستگی های فامیلی و کمبود غذا           ب) بیکاری ، مسکن بهتر

ج) آموزش و درآمد بهتر                                  د) فقر و جنگ

290 ) جابجایی مردم از مکانی به مکان دیگر به منظور کار یا زندگی را چه می نامند؟

الف) مسافرت                ب) کوچ               ج) توریسم               د) مهاجرت

291 ) وقتی مردم خود تصمیم به مهاجرت می گیرند ، دست به چه نوع مهاجرت زده اند؟

الف) اجباری            ب) اختیاری             ج) داخلی                   د) فصلی

292 ) حرکت کوچ نشینان از ییلاق به قشلاق چه نوع مهاجرتی محسوب می گردد؟

الف) روزانه            ب) خارجی             ج) فصلی                    د) داخلی

293 ) چرا افغانها به ایران و پاکستان مهاجرت نمودند؟

الف) جنگهای داخلی                    ب) حمله آمریکا به کشورشان

ج) کسب درآمد بهتر                      د) خشکسالی

294 ) پیدایش پدیده زاغه نشینی به چه علت و در چه مناطقی بوجود می آید؟

الف) مهاجرتهای روستایی – روستاها                  ب) مهاجرتهای شهری – روستاها

ج) مهاجرتهای روستایی – شهرهای بزرگ       د) مهاجرتهای شهری – شهرهای کوچک

295 ) زاغه نشینی از پیامدهای کدام عوامل است؟

الف) بیکاری و شغلهای کاذب                 ب) گرانی زمین و کمبود مسکن

ج) خدمات شهری و فضای سبز کافی         د) خشکسالی و بیکاری

296 ) در سال 1300 ه. ش  چند درصد جمعیت ایران شهرنشین بوده است؟

الف) 80%             ب) 20 %              ج) 50%                  د) 68 %

297 ) مهاجرت ترکها به آلمان چه نوع مهاجرتی است؟

الف) خارجی ، اختیاری   ب) داخلی ، اجباری        ج) داخلی ، اختیاری        د) خارجی ، اجباری

298 ) برای محاسبه رشد مطلق جمعیت کدام عوامل را در نظر می گیرند؟

الف) نرخ موالید ، نرخ مرگ ومیر ، مهاجرت

ب) هرم سنی جمعیت ، نرخ موالید ، نرخ مرگ و میر

ج) تعداد مهاجران ، امید به زندگی ، جوانی جمعیت

د) ساختمان سنی جمعیت ، نرخ موالید ، پیری جمعیت

299 ) کدامیک تقسیم بندی منابع طبیعی را نشان می دهد؟

الف) تجدید شدنی ، تجدید نشدنی     ب) زمین گرمایی ، هیدرولیک

ج) خارجی ، داخلی                         د) گیاهی ، جانوری

300 ) کدامیک از ویژگیهای منابع تجدید شدنی می باشد؟

الف) فقط یکبار مورد استفاده قرار می گیرند

ب) میلیونها سال طول می کشد تا تجدید شوند

ج) بطور مداوم مورد استفاده قرار می گیرند

د) استفاده از انرژی حاصل از آنها گران است

301 ) کدامیک جزء منابع انرژی غیر قابل تجدید می باشد؟

الف) ماهیها و هسته ای              ب) خاک و زغال سنگ

ج) نفت و گاز                              د) درختان و جزرومد

302 ) تعیین مناسب ترین تعداد جمعیت برای یک ناحیه یا کشور در زمانی معین به کدام عوامل بستگی دارد؟

الف)سیاسی ، اقتصادی                    ب) اقتصادی ، اجتماعی

ج) فرهنگی ، سیاسی                        د) اجتماعی ، فرهنگی

303 ) کدام عامل در تعیین حدمتناسب جمعیت نقش اساسی دارد؟

الف) منابع طبیعی       ب) منابع انسانی        ج) منابع فرهنگی         د) منابع اجتماعی

304 ) کدام منابع انرژی از آب حاصل می گردد؟

الف) باد ، جزرو مد ، هسته ای               ب) زمین گرمایی ، هیدرولیک ، باد

ج) جزرومد ، هیدرولیک ، امواج            د) چوب ، امواج ، باد

305 )  ماده اولیه انرژی هسته ای چه می باشد؟

الف) نفت            ب) اورانیوم               ج) زغال سنگ           د) خورشید

306 ) کدامیک از ویژگیهای منابع غیر قابل تجدید است؟

الف) آلودگی کمتری ایجاد می کند       ب) بطور مداوم مورد استفاده قرار می گیرد

ج) استفاده از آنها ارزانتر تمام می شود     د) آلودگی بیشتری ایجاد می کند.

307) پناهنده شدن افغانها به ایران و پاکستان طی دهه های اخیر چه نوع مهاجرتی است؟

الف)اجباری ، خارجی    ب) اختیاری ، دائمی     ج) داخلی ، موقتی      د) اجباری ، دائمی.

308)مهاجرت اروپائیان به قاره های آمریکا ، استرالیا و.... به علتی بوده است ؟

الف)جنگهای داخلی و قحطی            ب) مشکلات اقتصادی و خشکسالی

ج)دستیابی به منابع طبیعی و ثروت      د)همه موارد درست است.

309)کدامیک از اثرات وپیامدهای مهاجرت روستاییان به شهر ها می باشد؟

الف)تحول در ساختار اشتغال کشور

ب)پیدایش پدیده زاغه نشینی در روستاها

ج)پیدایش شغلهای کاذب درروستاها

د)چرای بیش از حد دامها و تخریب مراتع.

310)کدام منابع انرژی جزءمنابع تجدید شدنی می باشد؟

الف)انرژی خورشیدی و هسته ای          ب)نفت و باد

ج)هیدروالکتریک و زمین گرمایی         د)سوختهای چوبی و امواج.

311)در کدام نواحی کره زمین مازاد مواد غذایی وجود دارد؟

الف)اروپای شرقی ، آمریکای لاتین     ب)آفریقا ، اروپای غربی

ج)آسیا ، آمریکای شمالی                 د)اروپای غربی ، آمریکای شمالی.

312)"بهترین تعادل ممکن بین منابع و تعداد جمعیت یک سرزمین" را چه می نامند؟

الف) انفجار جمعیت                         ب)حد متناسب جمعیت

ج) ساختمان جمعیت                     د)تراکم جمعیت .

313)کدام عامل مانع تعادل بین میزان مواد غذایی و تعداد جمعیت کره زمین می گردد؟

الف)توزیع نامناسب جمعیت            ب)تراکم فراوان جمعیت

ج)رشد سریع جمعیت                     د)حدمتناسب جمعیت .

314)کدام عامل بر مسئله دسترسی به منابع غذایی جمعیت کره زمین نقش دارد؟

الف)ارتباطات و حمل ونقل              ب)خشکسالیها

ج)ناآرامیهای سیاسی                       د)همه موارد درست است.

315) بیشترین و پر حجم ترین نوع مهاجرت در دهه های اخیر کشورمان از چه نوعی می باشد؟

الف) شهر به روستا     ب)شهر به شهر          ج)روستا به شهر       د)روستا به روستا.

316) پایین بودن سن ازدواج و تمایل به داشتن فرزند ....در بین بعضی اقوام چه نوع پدیده ای است ؟

الف) فرهنگی        ب)اجتماعی               ج)سیاسی                  د)اقتصادی.

317 ) میزان کالری مورد نیاز یک فرد سالم به کدام عوامل بستگی ندارد؟

الف) ساختمان بدن       ب) نوع اشتغال    ج) نوع محیط زندگی             د) وضعیت اقتصادی

318 ) حداقل کالری مورد نیاز هر فرد برای یک زندگی سالم چقدر است؟

الف) 2300 کالری      ب) 2500 کالری        ج) 1300 کالری         د) 1800 کالری

319 ) بیشتر کشورهایی که جمعیت آن با کمبود مصرف سرانه کالری روزانه روبرو هستند ، در کدام قاره زندگی می کنند؟

الف) اسیا          ب) اقیانوسیه            ج ) آمریکا                    د ) آفریقا

320 ) جمعیت کدام کشور آسیایی با مشکل گرسنگی و سوءتغذیه شدید دست به گریبان است؟

الف) ایران       ب) ژاپن                 ج) عربستان                 د) هند

321 ) کدامیک از اثرات گرسنگی و سوء تغذیه است؟

الف) کاهش توان افراد برای کار و فعالیت اقتصادی

ب) مستعد شدن بدن انسان برای بیماریها

ج) افزایش میزان مرگ و میر و کاهش امید به زندگی

د) همه موارد درست است.

322 ) کدام عامل بر مسئله دسترسی به غذا اثر نمی گذارد؟

الف) کاهش بارندگی و خشکسالی        ب) توزیع غیر عادلانه غذا

ج ) ارتباطات و حمل و نقل مناسب     د ) نا آرامیهای سیاسی و جنگ

323 ) در سالهای اخیر کشورهای در حال توسعه به کدام بخش اقتصادی توجه بیشتری دارند؟

الف) کشاورزی        ب) توریسم           ج) دامداری               د) صنعتی

324 ) تمامی گزینه ها موانع تعادل بین غذا و جمعیت است . به جز .....

الف) رشد جمعیت                              ب) تبدیل اراضی زراعی به صنعتی

ج) تبدیل اراضی زراعی به مسکونی       د) تبدیل اراضی صنعتی به کشاورزی

325 ) کدامیک انواع مهاجرتها را نشان می دهد؟

الف ) داخلی ، خارجی ، اجباری      ب) اختیاری ، فصلی ، روزانه

ج) شهر به روستا ، روستا به شهر         د) تمامی موارد درست است

326 ) مهاجرت به دو عامل ...... در مقصد و ...... در مبدا بستگی دارد.

الف) جاذبه  ،  دافعه     ب) دافعه ، جاذبه        ج) دافعه ، دافعه          د) جاذبه  ، جاذبه

327 ) مهاجرتها در مبدا و مقصد بر کدام عوامل اثر می گذارد؟

الف) جمعیت ، اقتصاد ، فرهنگ       ب) سیاست ، دین ، تکنولوژی

ج) جمعیت ، ایدئولوژی ، تکنولوژی       د) سیاست ، مذهب ، قدرت

328 ) عامل عمده ای که باعث شده تا جنوب صحرای آفریقا از نظر دسترسی به غذا دچار مشکل شود ، چیست؟

الف) احتکار غذا توسط کشورهای ثروتمند        ب) افزایش قیمت مواد غذایی

ج ) خشکسالی و کمبود بارش                          د) رشد سریع جمعیت

نوشته شده توسط در 8:41 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴

سوالات جغرافيا ايران سال دوم

 

درس اول جغرافیا علمی برای زندگی

1- چرا انسان با محیط طبیعی ارتباط بر قرار کرد؟

2- تمدنهای اولیه در کجا شکل گرفتند؟

3- آیا بر خورد انسان با طبیعت در محیط های گونا گون یک نواخت است توضیح دهید .

4- اجزا و پدیده های محیط طبیعی را نام ببرید؟

5- انسان چگونه توانسته است شکل رابطه خود با محیط را تغییر دهد؟

6- چرا انسان در ارتباط با طبیعت دچار مشکل شده است؟

7- هدف علم جغرافیا چیست ؟ با ذکر مثالی توضیح دهید.

8- یکی از کار بردهای مهم دانش جغرافیا را بنویسید؟

9- برای ایجاد یک فروشکاه بزرگ درشهر جغرافیدانان باید چه مواردی رامورد مطالعه قرار دهند؟

10- منظور از دید ترکیبی در جغرافیا چیست؟

 

نمونه سوالات درس جغرافیا سال دوم متوسطه

درس اول جغرافیا علمی برای زندگی

1- چرا انسان با محیط طبیعی ارتباط بر قرار کرد؟

2- تمدنهای اولیه در کجا شکل گرفتند؟

3- آیا بر خورد انسان با طبیعت در محیط های گونا گون یک نواخت است توضیح دهید

. 4- اجزا و پدیده های محیط طبیعی را نام ببرید؟

5- انسان چگونه توانسته است شکل رابطه خود با محیط را تغییر دهد؟

6- چرا انسان در ارتباط با طبیعت دچار مشکل شده است؟

7- هدف علم جغرافیا چیست ؟ با ذکر مثالی توضیح دهید.

8- یکی از کار بردهای مهم دانش جغرافیا را بنویسید؟

9- برای ایجاد یک فروشکاه بزرگ درشهر جغرافیدانان باید چه مواردی رامورد مطالعه قرار دهند؟

10- منظور از دید ترکیبی در جغرافیا چیست؟

11- جغرافی دانان اطلاعات خود را از کدام منابع به دست می آورند؟

12- آمار نامه های آب وهواشناسی چه پارامتر هایی را شامل می شوند؟

13- نقشه ها قابلیت نمایش چه عوارض وپدیده هارا دارند؟

14- نقشه های کوچک مقیاس امکان نمایش چه پدیده هایی را دارند؟

15- معایب نقشه های کوچک مقیاس را بنویسید.

16- از تصاویر هوایی در چه مواردی استفاده می شود؟

17- تصاویر هوایی چگونه تهیه می شود؟

18- کارای تصاویر هوای چه زمانی بهتر معلوم می شود؟

19- چرا تصاویر هوایی دید ترکیبی بدست می دهند؟

درس دوم: جغرافیای طبیعی ایران

1- کشور ایران در کدام منطقه واقع شده است؟

2- چه عواملی باعث شده است تا کشور ایران روی نوار بیابانی زمین واقع شود؟

3- خشکترین نواحی فلات ایران را نام ببرید.

4-تحت تاثیر چه عاملی ودر چه دوره ای شکل نهایی کوههای البرز و زاگرس بوجود آمده است؟

5- در ایران حوضه های بسته چگونه بوجود آمده است؟

6- در چه دوره ای کوههای دماوندو سهند و سبلان و تفتان بوجود آمده است؟

7- مهمترین عامل خارجی تغییر شکل دهنده ناهمواریهای ایران چه بوده است؟

8- فلات ایران شامل چه کشورهای میشود؟

9- محدوده فلات ایران را مشخص کنید؟

10- اشکال ناهمواری در ایران را نام ببرید؟

11- سر زمین های هموار ایرا ن در کجا واقع شده است؟

12- ناهموای های ایران از نظر طبیعی و جهت بر جسته گیها به چند دسته تقسیم می شود؟نام ببرید .

13- ناهموای های ایران چه نقشی در زندگی ما دارند؟

14- مخروط افکنه چگونه بوجود می آید

 15- ویژگیهای رشته کوه البرز را بنویسید؟

16- دامنه شمالی و جنوبی رشته کوه البرزرا از نظر پوشش گیاهی وشرایط آب وهوا  باهم مقایسه کنید؟

17- ویژگیهای ناحیه کوهستانی زاگرس را بنویسید؟

18- رودهای مهم وپر آبی که از ارتفاعات زاگرس سرچشمه می گیرد به سمت کدام جلکه جاری می شود؟

19-کوههای زاگرس چه نقشی در زندگی ساکنان این ناحیه دارد ؟ به دو مورد اشاره کنید؟

20- چرا در نواحی غرب ایران دشتهای حاصل خیزی بوجود آمده است؟

21- چه عواملی در وسعت جلگه ها موثر است؟

22- جلگه های کناره ای دریای خزر با کناره ای خلیج فارس و دریای عمان چه تفاوتهایی دارند؟

23- جلگه و دشت چه تفاوتهایی با هم دارند؟

24- دو عنصر اصلی آب و هوا را نام ببرید.

25- چه عواملی در تنوع آب وهوای کشور ما موثر هستند. نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید.

26- توده های هوای که کشور ما را در طول سال تحت تاثیر قرار می دهند را نام ببرید.

درس سوم: جغرافیای انسانی

1- نخسین روستاههای داخل فلات ایران در کدام مناطق بوجود آمدند؟ چرا؟

2- واحه را تعریف کنید؟

3- در مورد روستاهای متمرکز و روستاهای پراکنده توضیح دهید .

4- روستاهای طولی را تعریف کنید. 5- در مورد روستاهای پلکانی توضیح دهید .

6- چرا در مناطق گرم و خشک روستاییان سقف خانه های خود را گنبدی شکل می سازند؟

7- روستا را تعریف کنید

. 8- منابع در آمد روستاییان را بنویسید .

9- چرا در سواحل جنوبی ایران صید ماهی رواج بیشتری دارد؟

10- عواملی که در ایجاد و توسعه سهرهای ایران  دخالت دارند را نام ببرید؟

11- نابرابری در پراکندگی شهرهای ایران در عرضهای مختلف جغرافیایی نشان دهنده چیست؟

12-  منظور از نقش شهر چیست ؟ با ذکر مثالی توضیح دهید .

13- علت تدوین برنامه توسعه شهری بوسیله سازمانهای مسئول چه بوده است؟

14- در برنامه توسعه شهری از چه منابعی استفاده می شود؟

15- زندگی عشایری زایده چیست؟

16- چه عواملی در ایران باعث شده است تا شرایط مساعدی برای دامپروری عشایر فراهم شود؟ 17- ویژگیهای عشایر را بنویسید؟

18- ایلات مهم کشور ایران را نام برده و ییلاق و قشلاق هر کدام را مشخص کنید .

19- بزر گترین تقسیمات کشوری چه نام دارد؟

20- شهر را تعریف کنید .

 

درس چهارم: آبها

1- چرا آب را مایع حیات می نامند2- اهمیت آب در زندگی را بنویسید؟

3- موارد استفاده از آب را بنویسید؟

4- منظور از آب شیرین چیست؟ وضعیت آب شیرین در جهان چگونه است؟

5- چرا مقدار بارندگی و حجم آبهای ایران به اندازه کافی نیست؟

6- آیا مشکل آب در کشور ما فقط کمبود ریزشهای جوی است؟ توضیح دهید

. 7- منظور از تبخیر واقعی و تبخیر بالقوه چیست؟

8- چرا معمولا رقم تبخیر بالقوه بیشتر از تبخیر واقعی است؟

9- چرا کشور ایران با محدودیت منابع آب مواجه است؟

10- قنات از ابداعات کدام ملت است؟

11- قنات در کدام استانها بیشتر به چشم می خورد؟

درس پنجم:ابها

1- در بخش کشاورزی چه عواملی باعث به هدر دادن مقدار زیادی آب در سال میشود؟

2- برای تامین آب سالم آشامیدنی چه کارهایی انجام می شود؟

3-در سالهای اخیر چرا نیاز بیشتری برای آ ب آشامیدنی سالم احساس شده است؟

4- تامین آب آشامیدنی  شهرها و روستاها چه تاثیری در آب مورد نیاز بخش کشاورزی دارد؟

5- آبی که در بخش صنعت استفاده می شود چه خصوصیاتی پیدا می کند؟

6- چه عواملی باعث شده است که آب به عنوان یک عامل بوجود آورنده بحران تلقی شود؟

7- بهترین راه حل برای بهره برداری درست از آبهای آشامیدنی و آب در بخش کشاورزی چیست؟

8- چرا تهیه آبهای آشامیدنی  شهرها وروستاها بسار پر هزینه تر از آبهای کشاورزی و صنعتی است؟

9- آلودگی آب چیست ؟ وچه عواملی باعث آلودگی آبها می شود؟

10- ویژگی عمده بیابانها کدام است؟

درس ششم درس هفتم: : بیابانهاانسان و بیابان

11-دومورداز ویژگیهای آب وهوایی مناطق خشک را بنویسید؟

12- مهمترین نوار بیابانی زمین در کدام نیم کره است ؟ و کدام بیابانها را شامل می شود؟

13- علل مهم وموثر در ایجا د بیابانها را نام ببرید ودر مورد هر یک توضیح دهید

. 14- در خشکی سرزمین ایران وپیدایش بیابانها در آن چه عواملی دخالت داشته است؟

15-  فرسایش خاک چیست؟16- بیابان زایی چیست؟

17- انسان چگونه موجب فرسایش خاک می شود؟

18- انسان چگونه موجب افزایش نمک در خاک می شود؟

19-برای مبارزه با بیابان زایی  چه کارهای انجام می شود؟

درس هشتم:جنگلها و اهمیت آنها

1- اهمیت و نقش جنگلها در زندگی انسان را بنویسید .

2- زیست بومهای اصلی کره زمین کدام است؟

3- چرا زیست بومهای مختلف در سطح کره زمین بوجود آمده است؟

4- زیست بوم چیست؟

5- چرا در بیومهای قطبی و توندرا میزان دخالت و دست کاری انسان ناچیز است؟

6- علت تخریب زیست بومها چیست؟

7- منظور از کشاورزی گذرا چیست؟

8- چرا جنگلهای آمازون را ذخایر حیاتی جهان می نامند؟

درس نهم:مراتع و جنگلها در ایران

1- چرا دربخشهای وسیعی از کشور ایران رویش درخت با دشواری روبروست؟

2- چرا تنوع گونه های درختی و گیاهی در ایران زیاد است؟

3- چرا در سواحل دریای خزر و دامنه های شمالی رشته کوه البرز جنگلهای انبوهی روئیده است؟

4- بیش از نیمی از درختان جنگلهای شمال از چه نوعی است؟ و اهمیت این جنگلها را بنویسید؟

5- جنگلهای نواحی نیمه مرطوب در کدام قسمت ایران روییده است و مهمترین گونه های درختی این جنگلها را نام ببرید؟

6- اهمیت جنگلهای نواحی خشک و نیمه خشک را بنویسید .

7- در مورد جنگلهای حرا توضیح دهید.

8- مرتع را تعریف کنید؟ 9- مهمترین نقش مراتع ایران را بنویسید؟

10-  مهمترین عامل تخریب کننده جنگلها و مراتع ایران را بنویسید؟

11- یکی از آثار مهم از بین رفتن مراتع چیست؟

درس دهم: آلودگی هوا

1- آلودگی هوا را تعریف کنید؟

    2- علل آلودگی هوا را بنویسید؟

3- چرا اشعه تابش زمین از جو زمین خارج نمی شود؟

  4- در مورد اثر مثبت پدیده گلخانه جو زمین توضیح دهید

. 5- چه عواملی باعث شده است تا میزان گازهای گلخانه ای جو زمین افزایش یابد؟

6- افزایش گازهای گلخانهای جو زمین چه نتیجه ای به دنبال داشته است؟

7- مهمترین پیامدهای گرم شدن کره زمین را بنویسید؟

8- باران اسیدی چیست؟

9- مهمترین پیامدهای باران اسیدی را بنویسید؟

درس یازدهم:آلودگی دریاها ورودهها

1- راه حلهای مقابله با آلودگی رود خانه ها را بنویسید.

  2- چه عواملی موجب آلودگی دریاها می شود؟

3- دو مشکل حیات دریا ها را به خطر انداخته است آن دو را بنویسید.

4- منبع آلوده کننده آب دریای خزر را نام برده ودر مورد هر یک توضیح دهید.

5- اهمیت اقتصادی خلیج فارس را بنویسید

. 6- عوامل آلوده کننده آب جلیج فارس را بنویسید

7- تاثیرا ت ناشی از آلودگی آب خلیج فارس را بنویسید

8- چه عواملی باعث شده است تا آب خلیج فارس در برابر منابع آلوده کننده آسیب پذیر تر باشد؟

درس دوازدهم: مخاطرات طبیعی

1- مخاطرات طبیعی چیست؟

2- چند مورد از مخاطرات طبیعی را نام ببرید؟

3- مخاطرات طبیعی را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند؟ توضیح دهید

. 4- صفحه های تشکیل دهنده پوسته زمین چند نوع حرکت دارند؟

5- زلزله چگونه و چه موقع اتفاق می افتد؟

6- چه عواملی باعث تجمع انرژی در زمین می شودواین امر چگونه باعث بوجود آمدن زلزله می شود؟

7- چه رابطه ای بین عمق کانون زلزله وشدت ویران کنندگی آن وجود دارد؟

8- مقیاسهای سنجش زلزله را نام ببرید؟

9- مهمترین مناطق زلزله خیز در جهان را نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید.

10- علایم پیش بینی زلزله را نام ببرید و در مورد هر یک توضیح دهید

. 11- بعد از وقوع زلزله چه اتفاق می افتد؟

12- سیل چیست؟ و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

13- علت وقوع سیل را بنویسید؟

14- در صورتی که بخواهیم یک منطقه را از نظر امکان وقوع سیل یا عدم وقوع سیل بررسی نماییم باید به چه نکاتی توجه کنیم

؟ 15- علت وقوع سیل در بنگلادش را بنویسید؟

16- بهمن چیست ؟ وعلل سقوط بهمن را بنویسید.

17- در چه مناطقی خطر سقوط بهمن وجود دارد؟

18- در کشور ایران در چه مناطقی امکان سقوط بهمن وجود دارد؟

19- خشکسالی چیست؟

20- آیا خسکسال مخصوص یک نوع آب و هوای خاصی است؟ توضیح دهید.

21- خشکسالی چه مشکلاتی را بوجود می آورد؟

درس سیزدهم:انسان ومخاطرات طبیعی

1- چه موقع حوادث طبیعی اثرات مفیدی بر جای می گذارد؟

2- چه موقع حوادث طبیعی مخاطرات طبیعی نامیده می شود

؟ 3- آیا انسان در تشدید حوادث طبیعی دخالت دارد؟ توضیح دهید.

4- پوشش گیاهی چگونه احتمال وقوع سیل را کاهش می دهد؟

5- برای پیش بینی خطر سیل دو راه وجود دارد .آن دو را ه را بنویسید . کدام موثر تر است؟به چه دلیل؟

6- سیل معمولا کجا اتفاق می افتد؟

7- راههای مقابله با خطر بهمن را بنویسید.

8- به نظر دانشمندان علت خشک سالی چیست؟

9- ژاپنی ها چگونه اثر زلزله را بر ساختمانهایشان خنثی نموده اند؟

درس چهاردهم : جمعیت

1- منظو از عوامل دفع جمعیت و عوامل جذب جمعیت چیست؟

2- عوامل طبیعی که موجب تفرق جمعیت میشود را بنویسید؟

3- عوامل انسانی که موجب تفرق جمعیت می شود کدام است؟

4- عوامل انسانی و طبیعی که موجب تراکم جمعیت می شود را بنویسید؟

5-چرا میزان رشد جمعیت جهان  در یک دوره طولانی در زمانهای گذشته ثابت بوده است؟

6- بعد از انقلاب صنعتی چه عواملی باعث شد تا جمعیت جهان چند برابر گردد؟

7- بیشترین افزایش جمعیت جهان مربوط به کدام قاره ها است؟ منظور از انفجار جمعیت چیست؟

8- نرخ مولید و مرگ و میر چگونه بر رشد جمعیت اثر می گذارد ؟

9- منظور از رشد طبیعی جمعیت چیست؟

10- چه عواملی باعث شده است تا جمعیت کشورهای در حال توسعه در حال افزایش باشد؟

11- هر م سنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته چه تفاوتهای با هم دارند؟

12- آ ب و هوا چه تاثیری برتوزیع جمعیت کشور ایران گذاشته است؟

13- چه عواملی باعث شده است تا تراکم جمعیت درتهران بیشر از سایر شهرهای ایران باشد؟

14- فواید سر شماری چیست؟

15- چه عواملی باعث شده است تا رشد جمعیت کشور ایران رو به افزایش باشد؟

16- در مورد هرم سنی کشور ایران در سالهای 70 و 65 توضیح دهید؟

مهاجرت

1-  مهاجرت را تعریف کنید. 

  2- مردم به چه دلایلی مهاجرت می کنند؟ 

3- مهاجرت خارجی را تعریف کنید.  

4- مهاجرت داخلی را تعریف نموده و انواع آن را نام برده و توضیح دهید.

    5- مهاجرت اختیاری را با ذکر مثالی تعریف کنید؟ 

   6- مهاجرت اجباری را با ذکر مثالی تعریف کنید.  

7- در مورد آثارو نتایج مهاجرت روستاییان به شهرها توضیح دهید.   

8- منابع طبیعی به چند گروه اصلی تقسیم می شود ؟  

  9- نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید.

   10- حد متناسب جمعیت چیست؟    

   11- عامل اصلی در ایجاد گرسنگی در جنوب صحرای افریقا را بنویسید؟ 

  12- آیا فقط عوامل طبیعی چون خشک سالی مسئول گرسنگی است؟ توضیح دهید.

 

سوالات درس شانزدهم

1- چه عواملی موجب گسترش و تکامل صنعت صنعت جهانگردی درقرن بیستم شده است؟

2- منظور از اوقات فراغت چیست؟

3- جهانگردان به چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح دهید

. 4- صنعت جهان گردی از دو راه می تواند به توسعه اقتصادی کشورها کمک کند آن دو راه کدام است؟

5- منظور از صادرات نامریی چیست؟

6- به چه دلیلی اروپا و حوزه دریای مدیترانه یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان است؟

7- به چه دلیلی اتریش و سویس  یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان است؟

8- کانونهای جهانگردی در آسیا را نام برده و علت جذابیت هر کدام را بنویسید.

9- به چه علتی کشورهای آمریکا و کانادا یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان محسوب می شوند؟

10- آثار و پیامدهای صنعت جهانگردی بر روی محیط را نام ببرید؟ و در مورد هر یک توضیح دهید.

11- پارکهای ملی به چه منظوری ایجاد شده اند؟ وچه مقرراتی در آنها حاکم است؟       

 

                                                          سوالات درس هفدهم

 

1- چه عواملی باعث شده است تا کشور ایران دارای جاذبه های طبیعی باشد؟

2- چه عواملی باعث شده است تا کشور ایران دارای جاذبه های تاریخی باشد؟

3- جاذبه های طبیعی ایران را نام ببرید؟

4- مناطق توریستی کناره های جنوبی دریای خزر را بنویسید.

5- جاذبه های برجسته در شمال ایران را بنویسید.

6- تجمع بیش از اندازه توریست در پارک ملی گلستان چه عواقبی به دنبال داشته است؟

7- در مورد جاذبه های توریستی سواحل جنوبی ایران توضیح دهید

8- نواحی کوهستانی ایران در تابستان و زمستان چگونه باعث جذب جهانگردان می شوند؟

9- نواحی کوهستانی ایران که در فصل تابستان جهانگردان زیادی را به خود جذب می کند را نام ببرید؟

10- حوزه های مهم ورزش زمستانی در ایران را نام ببرید؟

11- چرا به آبهای گرم معدنی - آبهای درمانی  گفته می شود؟

12- اکثر چشمه های آب گرم در چه مناطقی تمرکز  یافته اند؟

13-  جاذبه های فرهنگی و تاریخی ایران را نام ببرید.

14- مهمترین اماکن مذهبی در ایران را نام برده و علت جذابیت هر کدام را بنویسید.

15- اماکن  مذهبی  چگونه باعث توسعه بازرگانی شهرهای مقدس می شوند؟

16- مراکز مهم آثار تاریخی ایران را نام ببرید؟

17- آثار تاریخی شهر اصفهان را بنویسید؟

18- چرا استان فارس از قطبهای عمده جهانگردی در ایران محسوب می شود؟

19- پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران چه عواملی باعث شد تا جهانگردی در ایران رکود پیدا کند؟

20- منظور از بازارهای جهانگردی ایران چیست؟

21- توسعه جهانگردی خارجی و داخلی کشور ایران چگونه باید باشد؟

فصل نهم: ایرانگردی و جهانگردی

329) کدامیک از دلایل عمده جهانگردی در گذشته بوده است؟

الف) تجاری - مذهبی               ب) ورزشی – درمانی

ج) فرهنگی – آموزشی              د) سیاسی – تفریحی

330) اولین وسیله نقلیه ای که موجب تحول حمل و نقل و رونق جهانگردی شد ، چه بود؟

الف) هواپیما           ب) کشتی          ج) قطار               د) اتومبیل

331) اختراع کدام وسیله حمل و نقل امکان مسافرت سریع به نواحی دور دست را فراهم کرده است؟

الف) هواپیما             ب) کشتی          ج) قطار               د) اتومبیل

332) چرا نیاز انسانهای شهر نشین به گذران اوقات فراغت در خارج از شهر بیشتر شده است؟

الف) بهبود شرایط کار و افزایش تعطیلات رسمی

ب) افزایش درآمد مردم و تغییر شیوه زندگی

ج) خستگیها و فشارهای جسمی و روحی زیاد

د) پیشرفت روزافزون رسانه های گروهی

333) کدام عامل در افزایش سطح فرهنگی و آگاهی مردم در جهت گسترس سیر و سفر نقش مهمی داشته است؟

الف) پیدایش موسسات و دفاتر جهانگردی   ب) کمبود فضای سبز و زمینهای ورزشی

ج) توسعه ارتباطات و رسانه های گروهی      د) ظهور و توسعه وسایل نقلیه موتوری

334) کدامیک تقسیم بندی جهانگردان را نشان می دهد؟

الف) شهری و روستایی     ب) داخلی و خارجی   ج) مسلمان و غیر مسلمان      د) آسیایی و اروپایی

335) بالاترین منبع درآمدی کشورهای جهان سوم پس از درآمد نفت چیست؟

الف) صادرات فرش       ب) صنایع دستی      ج) فروش گاز طبیعی       د) جهانگردی

336) کدام شهرها در قاره ی اروپا جزء شهرهای هنری و موزه ای محسوب می گردد؟

الف) لندن و پاریس      ب) رم و اتن        ج) فلورانس و برلین       د) استکهلم و کپنهاک

337) کدامیک از مهمترین عوامل جذب توریسم در حوزه دریای مدیترانه است؟

الف) برگزاری جشنواره های موسیقی   ب) وجود نمایشگاههای تمبر

ج ) اعتدال هوا و سواحل آفتابی     د) برگزاری مسابقات اتومبیل رانی

338) مهمترین مراکز توریسم زمستانی اروپا کجاست؟

الف) دانمارک و سوئیس                   ب) اتریش و انگلستان

ج) دانمارک و انگلستان                    د) اتریش و سوئیس

339) کدام قاره مهد تمدنها و ادیان بزرگ جهان است؟

الف) اروپا            ب) آمریکا               ج) آسیا                     د) افریقا

340) کدامیک از بزرگترین کانونهای جهانگردی مذهبی جهان است؟

الف ) لبنان و فلسطین         ب) خاورمیانه      ج) عراق و سوریه       د ) قم و کربلا

341) حرمین  مطهر حضرت زینب ( س ) و حضرت رقیه ( س ) در کدام کشور و شهر قرار دارد؟

الف ) سوریه – دمشق        ب) عراق – نجف      ج) سوریه – نجف       د) عراق – دمشق

342) مسجد پادشاهی لاهور در کدام کشور قرار دارد؟

الف) هندوستان         ب) تایلند          ج) پاکستان          د) چین

343) قصر باشکوه دالایی لاما در کدام ناحیه قرار دارد؟

الف) لهاسا               ب) بنارس       ج)  بانکوک            د) لاهور

344) کدامیک جزء بزرگترین بازارهای شرق در کشور عربستان است؟

الف) مکه و مدینه       ب) جده و مکه       ج) بصره و دمشق        د) کربلا و نجف

345) کدام نقش در شهرهای مذهبی از اهمیت زیادی برخوردار است؟

الف) نظامی             ب) سیاسی              ج) فرهنگی                 د)بازرگانی

346) کدام شهر جهان اسلام دارای حوزه نفوذی در مقیاس جهانی است؟

الف) مدینه            ب) مشهد                  ج) مکه                        د) قم

347) تنوع چشم اندازهای زیبا و شگفت انگیز و جاذبه های فرهنگی و هنری از جاذبه های جهانگردی کدام گشور است؟

الف) هندوستان      ب) پاکستان               ج) تایلند                     د) چین

348) مجموعه معابد بانکوک در کدام کشور و متعلق به کدام دوران می باشد؟

الف) پاکستان – طالبان     ب) تایلند – مغولان     ج) چین – مغولان    د) هندوستان – پرتغالیها

349) قصر الحمرا و آکروپلیس بترتیب در کدام کشورها قرار دارند؟

الف) اسپانیا – یونان      ب) ایتالیا – یونان         ج) پرتغال – هند      د) اسپانیا – ایتالیا

350) تاج محل و مسجد ایاصوفیه بترتیب در کدام کشورها قرار دارند؟

الف) پاکستان – ترکیه       ب) افغانستان – قبرس    ج) هندوستان – ترکیه    د) هندوستان – یونان

351 ) بزرگترین کانونهای جهانگردی مذهبی اسیا کجاست؟

الف) خاورمیانه        ب) خاور دور        ج) اسیای مرکزی           د) بیت المقدس

352 ) چرا بسیاری از کشورها در تلاشند تا جهانگردی را در کشورشان توسعه دهند؟

الف) کسب درآمد و ایجاد شغل

ب ) واردات نامرئی و تبادل فرهنگی

ج ) کاهش درآمد و تخریب فرهنگی

د) صادرات نامرئی و کاهش درآمد

353 ) دو مرکز مهم ابنیه و آثار تاریخی ایران کدامند؟

الف) مشهد – قم    ب) قم – شهر ری     ج) گیلان - مازندران  د) اصفهان – فارس

354 ) کدام مورد از حوزه های مهم ورزش زمستانی ایران است؟

الف) ارتفاعات البرز و زاگرس          ب) دامنه های سبلان و سهند

ج) سواحل خلیج فارس و عمان           د) منطقه دماوند در البرز

355 ) پارک جنگلی سی سنگان در نزدیکی کدام شهر قرار دارد؟

الف) گرگان      ب) آستارا        ج) نوشهر            د) چالوس

356 ) جهانگرد پذیرترین ناحیه در سواحل جنوبی ایران در سالهای اخیر کجاست؟

الف) جزیره هرمز    ب) جزیره کیش       ج) بندر چابهار         د) بندر بوشهر

357 ) در استان فارس کدام بناهای باستانی قرار دارد؟

الف) نقش رستم ، خرابه های استخر          ب) بیستون ، دروازه قرآن

ج) میدان نقش جهان ، شاهچراغ                 د)بازار وکیل ، بیستون

358 ) این شهر کوهستانی در استان گیلان نمونه یک شهر پلکانی است؟

الف) کلاردشت          ب) ماسوله          ج) لاهیجان                  د) تنکابن

359 ) کدامیک تقسیم بندی جاذبه های گردشگری ایران را نشان می دهد؟

الف) طبیعی ، تاریخی و فرهنگی          ب) کوهستانی و جلگه ای

ج) طبیعی و انسانی                             د) مذهبی و طبیعی وسیاسی

360 ) کدامیک جزء دیدنیهای سواحل جنوبی دریای مازندران است؟

الف) سرعین ، ماسوله                      ب) تالاب انزلی ، دریاچه ولشت

ج) قشم ، دیزین                               د) شمشک ، دماوند

361 ) مهمترین قطب گردشگری ایران در شمال بین کدام شهرها کشیده شده است؟

الف) گرگان تا گنبد                       ب) آستارا تا چالوس

ج) گرگان تا  بندر انزلی                     د) آستارا تا گرگان

362 ) پارک ملی گلستان بین کدام شهرها قرار دارد؟

الف) گنبد کاووس و بجنورد            ب) گرگان و گنبد

ج) نور و نوشهر                             د) چالوس و آستارا

363 ) کدامیک جزء پارکهای ملی خاورمیانه محسوب می گردد؟

الف) سی سنگان             ب) نور                ج) حرا                 د) گلستان

364 ) کدام عامل باعث تخریب پوشش گیاهی و فرار جانوران در پارک ملی گلستان شده است؟

الف) روشن نمودن آتش               ب) تجمع زیاد توریست

ج) ریختن زباله و فاضلاب             د) عبور جاده تهران – مشهد

365 ) کدامیک جزء مناطق گذران اوقات فراغت در فصل زمستان است؟

الف) نواحی کوهستانی                  ب) سواحل شمالی کشور

ج) سواحل جنوبی کشور              د) دامنه های سبلان و سهند

366 ) کدامیک جزء جاذبه های دیدنی سواحل جنوبی کشور ( بندرعباس ) است؟

الف) جنگلهای حرا           ب ) سرعین            ج) جنگلهای بلوط           د) توچال

367 ) کدامیک حوزه های مهم ورزش زمستانی در ارتفاعات البرز را نشان می دهد؟

الف) آبعلی ، شمشک ، دیزین         ب) سرعین ، توچال ، تالش

ج) سبلان ، سرعین ، دیزین            د) علم کوه ، سهند ، منجیل

368 ) چرا به آبهای گرم معدنی ، آبهای درمانی نیز می نامند؟

الف) خواص درمانی و بهداشتی          ب) معالجه بیماریهای پوستی

ج) معالجه بیماریهای استخوانی          د) همه موارد درست است.

369 ) مهمترین قطب مذهبی کشورمان کدام شهر است؟

الف) قم            ب) شهرری           ج) مشهد                د) شیراز

370 ) مسجد جامع گوهرشاد و صحن عتیق در کدام شهر قرار دارد؟

الف) قم        ب) شهرری             ج) مشهد              د) شیراز

371 ) حرم شاهزاده عبدالعظیم و شاهچراغ بترتیب در کدام شهرها قرار دارند؟

الف) قم ومشهد     ب) شهرری و شیراز      ج) مشهد و شهرری      د) شیراز و شهرری

372 ) کدام آثار تاریخی در شهر اصفهان قرار دارد؟

الف) عالی قاپو و کاخ چهلستون        ب) پاسارگاد و تخت جمشید

ج) پل خواجو و تخت سلیمان          د) حمام وکیل و سی وسه پل

373 ) کدام عوامل باعث گردید تا پس از انقلاب جهانگردی در ایران رکود پیدا کند؟

الف) جنگ تحمیلی                         ب) تبلیغات استکبار جهانی

ج) ارزشهای انقلاب اسلامی               د) همه موارد درست است.

374 ) بازارهای عمده جهانگردی کشورمان چه کشورهایی می باشد؟

الف) پاکستان ، بحرین ، آذربایجان             ب)امارات ، افغانستان ، آمریکا

ج) چین ، تایلند ، ژاپن                              د) هند ، مغولستان ، ترکیه

نوشته شده توسط در 8:40 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۲

اعلام برنامه امتحانات نهايي ( سوم و پيش دانشگاهي ) شهريور


            برنامه امتحانات نهايي شهرماه 92 اعلام گرديد 

شروع امتحانات از 92/6/2 تا 92/6/18 است و برنامه امتحانات پايه هاي اول و دوم  در همين محدوده زماني 

برگزار مي گردد براي اطلاع از جزئيات برنامه روزهاي دوشنبه و چهار شنبه از ساعت 8 تا 11 به مدرسه مراجعه نمايد 

نوشته شده توسط در 8:49 |  لینک ثابت   • 

شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲

اعلام نتايج مدرسه و ثبت نام 93-92

 

نتايج كليه پايه اماده است لذا كليه دانش اموزان جهت دريافت نتيجه به مدرسه مراجعه نماييد

 

زمان ثبت نام سال تحصيلي ۹۳-۹۲ تا تاريخ ۱۵/۴/۹۲ است لذا عدم مراجعه جهت تعيين تكليف  بر عهده دانش اموزان مي باشد

نوشته شده توسط در 9:47 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲

ثبت نام سال تحصيلي 93-92

 

قابل توجه دانش اموزان عزيز

چون ثبت نام دانش اموزان بايد تا نيمه تير  انجام شود لذا دانش اموزان عزيز جهت فرايند ثبت نام هرجه سريعتر به مدرسه مراجعه نمايند  

نوشته شده توسط در 9:55 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۲

اعلام نتایج کلاس سوم

نتایج اولیه کلاس سوم اعلام گردید دانش اموزان عزیز  می توانند از روز شنبه 92/3/25جهت دریافت نتایج به دفتر مدرسه مراجعه نماییند 

نوشته شده توسط در 11:55 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۲

اعلام نتایج

 

قابل توجه دانش اموزان عزيز  كارنامه هاي كلاس اول سال تحصيلي 92-91 اماده است

كلاسهاي جبراني دانش اموزاني كه درس افتاده دارند تا تاريخ اول تير در دبيرستان امام  ثبت نام مي گردد كساني كه تمایل به ثبت نام دارند  می توانند به دبیرستان امام مراجعه نمایند

نوشته شده توسط در 11:9 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰

سوالات دینی 1

 

 

نگهداری برخی چیزها از بدست آوردن آن ها مشکل تر است چرا ؟ یکی به خاطر افت و شکنندگی و دوم به خاطر گران بها و با ارزش بودن آن است .

خدا در مورد تأثیر دوستی چه می فرماید ؟ آدمی بر آیین دوست و رفیق خود است .

حفظ دوست نیز مشکل تر از پیدا کردن دوست است چرا ؟ چون بعد از سال ها مودت و هم نشین با دوست با یک رفتار نسنجیده شده او را از دست می دهد .

امام باقر درباره احترام به دوست چه می فرماید ؟ همان طور که دوست به تو احترام می گذارد تو نیز باید او را محترم شماری

وظایف ما نسبت به دوست را بنویسید ؟ احترام به دوست ـ رعایت حقوق متقایل ـ توقع به جا و منصفانه ـ خیر خواهی و نصیحت ـ میانه روی در دوستی .

نمونه هایی از بی احترامی به دوست را نام ببرید ؟ کوچک شمردن دوست ـ نام ناپسند به او نهادن ـ عزتش را خدشه دار می کند.

امام علی در مورد رعایت حقوق متقابل چه می فرماید ؟ به اتکای رابطه صمیمانه و دوستانه حق برادرت را ضایع نکن زیرا این عمل رابطه دوستی را از بین می برد و کسی که حقش را ضایع ساخته ای دیگر دوست تو نخواهد بود.

چه مواردی حق دوستی را از بین می برد ؟ به زحمت انداختن دوست ـ ظلم به او ـ شوخی های ـ آزار دهنده همواره خشمگین و ناراحت است .

از این سخن چه بدست می آیدد ؟ که نباید انتظار داشته باشیم دوست ما خواسته ی ما را برآورده سازد .

از نشانه های بیرون رفتن از اعتدال چیست ؟ وابستگی فوق العاده به دوست

چند مورد از وظایف دیگر نسبت به دوست را نام ببرید ؟ صادق بودن با دوست در حضور و غیاب او ـ وفای به عهد و پیمان ـ نداشتن حسد نسبت به خوبی ها و امتیازات دوست

چرا صفات خداوند را نمی توان با انسان مقایسه کرد؟ چون خداوند آن قدر بزرگ است که نمی توان او را با انسان مقایسه کرد.

شیرین تر برای ما چیست ؟ نام هایی است که خداوند خود را با آن ها خوانده است و برگ برگ کتابش را با آن ها مزین ساخته است .

یکایک نام های خداوند را ما در کجا می خوانیم ؟ در کتاب هستی

چرا انسان آن گونه که شایسته خداوند است نمی تواند او را بشناسد ؟ چون عقل انسان محدود است .

با توجه به آیات قرآن گزاره های زیر را تعریف کنید :

محیی : خداوند زمین مرده را زنده می کند .

رحیم : خداوند نسبت به همه ی مخلوقاتش مهربان است .

رسول خدا در مورد نمازهای یومیه چه می فرماید ؟ نمازهای یومیه مانند چشمه ساری است که مردم روزی پنج بار خود را در آن شست و شو می کنند.

چه حکمت هایی برای وضو و شستن صورت و دست ها و مسح سر و پا ها می توان بیان کرد ؟

شست و شو با آب جهت طهارت اعضا در ظاهر و باطن .

برخی از مستحباتی که آمادگی برای نماز را بیشتر می کند نام ببرید ؟ مسواک زدن ـ شانه زدن ـ لباس تمیز پوشیدن .

از میان آب مطلق و آب مضاف کدام یک پاک کننده است ؟ آب مطلق

آب دریاها و دریاچه ها شور آب مطلق محسوب می شوند یا مضاف ؟ آب مطلق

اگر بدن سگ خیس باشد و در جایی بخوابد آن مکان چه حکمی دارد ؟  نماز باطل است .

مسح کردن از روی جوراب و کفش چه حکمی دارد؟  وضو باطل است

اگر کسی شک کند که وضویش باطل شده یا نه چه باید بکند؟ وضو باطل است

خواب در چه صورتی وضو را باطل می کند؟ گوش نشنود و چشم نبیند .

توضیح المسائل یا رساله ی عملیّه چیست ؟ ما چه نیازی به آن داریم ؟ کتابی است که احکام و دستورات شرعی در آن نوشته شده است . و ما برای پیدا کردن جواب سئوالات شرعی خود از آن استفاده می کنیم .

فقیر ترین آدم کیست ؟ کسی که دوست خوب نداشته باشد .

عاجزترین افراد از دیدگاه امام علی کیست ؟ کسی که دوستانی را که هم دارد از دست بدهد.

کسانی که نمی توانند دوست پیدا کنند عیب آنها در چیست ؟ در غرور و تکبر

امام صادق درباره دوست چه می فرماید؟ محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیب های من را به من هدیه دهد.

ویژگی های دوست واقعی را بنویسید ؟ یاد خدا را  در دل زنده می کند ـ ما را به سوی آرزوهای کوچک نکشاند. دشمنی با خدا و مردم نداشته باشد در دوستی خود ثابت قدم باشد.

ما باید به چه دوستی اعتماد کنیم ؟ نه تنها خود را اهل گناه نیست بلکه از گناه دیگران نیز ناراحت می شود اهل شرارت و بی باکی نیست ـ اهل دروغ نیست  و با صداقت سخن می گوید .

چرا خداوند همه صفات نیکو را دارد ؟ خداوند وجود کامل است و هر وجود کاملی همه ی صفات خوب و نیکو را داردـ حتی اگر یک صفت را هم نداشته باشد ناقص می شودو از کامل بودن خارج می گردد و به دیگران نیازمند می شود

صفات سلبی را تعریف کنید و مثال بزنید . ؟ صفاتی که از نقص و نیاز ناشی می شوند و نمی توانید آن ها را به خداوند نسبت دهیم . جمل ـ عجز ـ مرگ

چرا ستایش حقیقی و واقعی از آن خداست ؟ چون همه خوبی ها و زیبایی ها از آن خداست

چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند؟ ایمان محرکی است که شناخت وارد قلب انسان می شود و منجر به عمل صالح می شود .

از دیدگاه امام علی ایمان و عمل چه رابطه ای با هم دارند ؟ ایمان و عمل دو برابر همراه و دو دوست جدایی ناپذیریند .

ایمان چیست ؟ ایمان همان باور و اعتقاد قلبی همراه با حجب دوستی به حق و اعتماد و اطمینان است که شوق به سوی عمل را در انسان ایجاد می کند.

در چه صورت قلب ما برای پذیرش حقیقت و راه زندگی آماده می شود ؟ که از زشتی ها رو به زیبایی آراسته گردد

چند مورد از زیبایی از دیدگاه قرآن را بنویسید ؟ سلامتی قلب از بیماری هاو گناه باز بودن قلب بر روی آنچه که با تفکر بدست آمده است . توجه قلب به هدفهای زیبایی زندگی و یاد خدا

چند مورد از زشتی ها از دیدگاه قرآن را بنویسید ؟داشتن حالت انکار و تکبر در مقابل حقیقت غفلت از هدف های زیبایی زندگی و یاد خدا ـ بسته بودن بر روی حقایق و آنچه که با تفکر بدست آمده .

راه های تقویت ایمان را بنویسیدد ؟ توجه به نعمت های خداوند ـ انجام نیکی ها و دوری از گناهان ـ توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد خدا ـ تفکر پیرامون آیات خدا در گسترۀ هستی .

ویژگی های مومنان را بنویسید ؟ رستگارند ـ راستگویند ـ در نمازهایشان فروتنند بر خدا توکل می کنند ـ زکات می پردازند.

چند نوع جهاد  داریم نام ببرید تعریف کنید ؟ اکبر : مبارزه با نفس ـ اصغر : مبارزه با دشمنی .

چند نوع نفس داریم : امّاره ـ مطمئنه ـ لوّامه .

ویژگی های جامعه مومن را بنویسید ؟ با هم بردارند ـ درمقابل بیگانگان عزیز و سلطه ناپذیرند. در مسیر خیر و نیکی یکدیگر را یاری می دهند .

ویژگی های انسان مومن را بنویسید ؟ آرامش روحی خاصی دارند. احساس رضایت درونی از خدا دارد . از شادابی و لذت معنوی بهره مند است .

امام علی در مورد تسریع در انجام تصمیم چه می فرماید ؟ تأمل و درنگ از شتاب کردن بهتر است مگر در فرصت هایی که برای انجام کار خیر به دست می آید.

چرا نباید میان تصمیم و عمل فاصله بیفتد ؟ زیرا برخی از افراد هستند که چون از آن شرایط حال و هوا بیرون آمدند  عزمشان سست می شود و تصمیم خود را فراموش می کنند.

احساس حضور در پیشگاه خداوند سبب چه می شود؟ سبب می شود که او را ناظر بر اعمال خود ببینیم از برداشتن قدم های مخالف با عهد و پیمان منصرف شویم .

توجه به حضور فرشتگان چه فایده ای دارد ؟ مانع نقص عهده و پیمان می شود .

غفلت یعنی چه ؟ یعتی بی توجه بودن و سست شدن نسبت به هدف و راه رسیدن به آن و این را هم باید دانست که غفلت با فراموشی تفاوت دارد لذا شخص فراموش کار مقصر نیست .

چه کسی سزاوار سرزنش است ؟ کسی که فراموشی وی ناشی از غفلت و بی توجهی باشد .

رسول خدا در مورد رعایت اصل اعتدال چه می فرماید ؟ یا علی این دین استوار و متین است به نرمی و ملایمت وارد آن شو و کاری نکن که نفس از عبادت پروردگار متنفر شود .

رسول خدا در مورد اصل تدریج و تداوم چه می فرماید ؟ محبوبترین کارها نزد خدای متعال بادوام ترین آنهاست گرچه اندک باشد .

مراقبت یعنی چه ؟ به معنای زیر نظر گرفتن ، دقت و توجه داشتن است .

امام علی در مورد مراقبت چه می فرماید ؟ گذشت ایام آفاتی به دنبال دارد و موجب پراکندگی در تصمیم ها و کارها می شود.

ابعاد مراقبت چه می باشند؟ مراقبت از اصل عمل ـ مراقبت از نیت و انگیزه ی عمل ـ مراقبت از کیفیت انجام عمل

رکن در نماز به چه عملی گفته می شود و نام ببرید ؟ عملی که اگر عمداً و سهواً انجام دهیم سبب باطل شدن نماز می شود 1- نیت 2- تکبیره الاحرام 3- رکوع 4- قیام 5- سجده 6- قیام متصل به رکوع و بعد از رکوع

عمل غیر رکن در نماز به چه عملی گفته می شود و نام ببرید؟ به عملی گفته می شود که اگر عمداً کم وزیاد شود سبب باطل شدن نماز می شود 1- قرائت 2- ذکر 3- تشهد 4- سلام 5- ترکیب 6- موالات

مقدار مؤثر بودن یک عمل به چه چیزی بستگی دارد؟ به کیفیت انجام آن بستگی دارد.

برای اینکه در کارهای خود به نتیجه مطلوب برسیم و تأثیر آن ها را احساس کنیم باید مراقب چه چیز باشیم ؟ باید مراقب باشیم که آن ها را به بهترین صورت انجام دهیم .

مهم ترین جنبه هر عمل چیست ؟ نیت یا قصد که از انجام آن داریم.

اگر هدف ما خود نمایی چه اتفاقی می افتد؟ نه تنها به کمال ما کمک نمی کند بلکه ما را از رسیدن به رستگاری هم باز می دارد .

تأثیر یک عمل در رشد معنوی انسان وابسته به چیست ؟ به قصد و نیتی است که عمل کنند در دل دارد.

ویژگی های انسان های صاحب عزم را بنویسید ؟ با اراده هستند ـ دارای هدف هستند ـ اعتماد به نفس دارند- سختی ها را تحمل می کنند.

ویژگی های انسان های فاقد عزم را بنویسید؟ اراده سست دارند ـ هدف مشخص ندارندـ اعتماد به نفس ندارندـ سختی را تحمل نمی کنند.

عزم چیست؟ عزم به معنی اراده ـ قصد ـ و آهنگ به سوی هدفی است .

یکی از محورهای اصلی در پیام ها چیست ؟ داشتن عزم و تصمیم برای آغاز یک زندگی موفق

کار عزم چیست ؟ آدمی با عزم و اراده خود آنچه را انتخاب کرده عملی می سازد.

تفاوت درجات انسانها به چه چیزی بستگی دارد؟ به درجات عزم آنها

چند مورد از آثار عزم قوی را بنویسید ؟ استواری ـ اعتماد ـ شکیبایی ـ و تحمل و سختی ها

سفارش لقمان حکیم به فرزندش چه بود ؟ بر آنچه به تو رسد استقامت کن که این عزم و اراده در کارهاست

چرا خداوند سعادت ما را قرین رضایت خود ساخته است ؟ وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر سعادت و خوشبختی گام برداریم و آنگاه از ما ناخشنود خواهد بود که شقاوت و ناامیدی بر ما سایه افکنده باشد .

از کجا بدانیم که آنچه خداوند در مسیر بندگی و تکلیف از ما می خواهد فقط برای سعادت ماست ؟

باید گفت که او در کمال بین نیازی است و نقصی ندارد که بخواهد با درخواست از ما آن را برطرف کند  و همچنین ما هم چیزی از خود نداریم که تقدیم خدا کنیم بلکه هر چه داریم از اوست

میزان دینداری ما به چیست ؟ به میزان وفاداری ما به عهد و پیمان که با خدا بسته ایم .

چه رابطه ای میان دینداری و عهدوپیمان وجود دارد ؟ هر قدر در پیمان خود استوارتر باشیم دینداری ما نیز کامل تر خواهد بود.

مراحل عهد و پیمان با خدا را بنویسید ؟ قدم گذاشتن در راه ـ تجدید عهد ـ تکمیل عهد

اعمال واجب را تعریف کنید ؟ اعمالی که انجام آن ها لازم پیمودن راه سعادت است و بدون آن ها این راه طی نمی شود اعمال واجب نام دارند.

اعمال حرام را تعریف کنید ؟ اعمالی که مانع پیمودن این راه هستند و ما را از مسیر خوشبختی دور می کنند

اعمال مکروه را تعریف کنید ؟ اعمالی نیز هستند که گرچه مانع رسیدن به سعادت نمی شوند اما از سرعت حرکت می کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتری را از فرد سلب می کنند این اعمال را مکروه می نامند .

اعمال مستحب را تعریف کنید ؟ اعمالی که عمل به آنها واجب نیست ولی رفتن به سوی کمال را آسان تر می کنند و انسان را به درجات برتری رستگاری می رساند .

اعمال مباح را تعریف کنید ؟ اعمالی که نه واجب اند ، نه حرام اند ، نه مکروه اند ، و نه مستحب اند .

لازمه ی زندگی دینی چیست ؟ عمل به واجبات و دوری از محرمات

عزم چه رابطه ای با اختیار دارد؟ انسان با قدرت عزم و اراده خود می تواند آن چه را که اختیار کرده عملی سازد به همین جهت عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی اختیار است.

راه های تقویت عزم را بنویسید ؟ تسریع در انجام تصمیم ـ داشتن دوستان همفکر و همراه رؤیت اصل اعتدال ـ رعایت اصل تدریج و تداوم .

 

 

1-  خداوند ما را به چه چیزی دعوت می کند ؟ خداوند ما را به خواندن و اندیشیدن در کلام خویش دعوت می کند و به پیروی از پیام هایش فرا می خواند .

2- با چه چیزی در قرآن راه زندگی خود را در می یابیم و در مسیری که خداوند برای سعادت ما نشان داده قرار می گیریم ؟

با تفکر و تدبر در قرآن

3- امام صادق درباره چه کسانی که قرآن می خوانند چه فرموده است ؟ هر جوان مومنی که قرآن بخواند قرآن با گوشت و خونش در می آمیزد و خداوند او را با فرشتگان بزرگواری که نویسندگان و حاملان قرآن همنشین می کند قرآن نیز در قیامت حافظ و نگهبان او خواهد بود .

4- راز جاودانگی قرآن کریم در چیست ؟ راز جاودانگی قرآن کریم در آن است که از یک سو از هر کسی و ناراستی به دور است و از سوی دیگر چنان عمق و ژرفایی دارد که حقایق و حکمت های آن را پایانی نیست .

5- بهترین و حکیمانه ترین کلام ها چه کلامی است و به چه چیز تشبیه شده است؟ کلام خداوند ـ و به برترین خالق بر مخلوقات تشبیه شده است .

6- تدبر در آیات قرآن کریم به چه چیز هدایت الهی حکایت می کند؟ ژرف اندیشی برای کشف نکات و پیام های آن را در بردارد و هم از دل سپردن و گشودن قلب به انوار هدایت اللهی حکایت می کند .

7- تدبر در آیات ارتباط میان چه چیزهایی را تقویت می کند.؟ عقل و قلب

8- رابطه بین تفکر در آیات و فهم  پیام آیات چیست ؟ هر قدر تفکر در آیات عمیق تر شود سطوح بالاتری از پیام های قرآن کریم برای انسان آشکار می گردد.

9- عقل چه ابزاری است ؟ ابزاری است که خداوند به ما عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و به حقایق پی ببریم و خوبی ها را از بدی ها باز شناسیم

10- روش های تدبر در قرآن را نام ببرید ؟ تفکر ـ تفقه ـ تذکر ـ تعلم

11- روش های تدبر در قرآن چه کمکی برای ما می کند ؟ به ما کمک می کنند که سریع تر و آسان تر پیام های آیات را دریابیم و رابطه مختلف میان آنها را درک کنیم .

12- هدف از نزول قرآن چیست ؟ هدایت انسان ها

13- با داشتن چه ویژگی هایی می توان از هدایت قرآن کریم بهره مند شد؟ پرهیزگاران ـ تسلیم شدگان ـ هر کس که رضایت او را بجوید ـ اهل خرد .

14- پیامبر که معلم قرآن است چه چیزهایی به مردم آموخت ؟ روش تفکر در قرآن و جواب به سئوالات درباره ی قرآن وچگونه عمل به احکام را که در قرآن آمده

15- چرا هنگام دست زدن به آیات قرآن باید وضو داشته باشیم ؟ زیرا که این کتاب کلام الهی است و هیچ کلامی با آن قابل مقایسه نیست .

16- آداب خواندن قرآن را نام ببرید ؟ 1- هنگام خواندن قرآن گوش دهیم و ساکت باشیم 2- اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوئیم 3- وضو داشته باشیم 4- با احترام در مقابل آن بنشینیم 5- قرآن را روی زمین نگذاریم آنرا روی رحل یا میز بگذاریم 6- روزانه چند آیه بخوانیم و تفکر کنیم 7- با معانی و مفاهیم آن آشنا شویم و با آن انس بگیریم .

 

 

 

12- حمد به معناي ................... و تسبيح به معناي ................................ است ؟

الف) شكر گذاري – عبادت كردن                                  ب) پاك دانستن - ستايش

ج) ستايش – پاك دانستنx                                                د) عبادت كردن – شكر گذاري 

13- چه چيز محرك انسان به سوي عمل است؟

الف) اراده و عقل                       ب) ايمانx                        ج) شناخت                      د) فكر و اراده

14- بهترين معيار براي هدف اصلي و فرعي چيست؟

الف) قرآن   x                      ب) كتاب                          ج) امامان و پيامبران                  د) همه موارد 

15- مقدس ترين حرم عالم هستي چيست؟

الف) قلب      x                     ب) خداوند                      ج) فكر                                    د) كعبه

 

1 - انسان همواره در جست و جوي خوشبختي مي باشد ، موفقيت او در اين زمينه با چه چيزي گره خورده است ؟

الف) تفكر انسان درباره ي خود  x                                      ب) تفكر انسان درباره ي جهان طبيعت

 ج) تفكر انسان درباره ي نشانه هاي خداوند                        د) تفكر در جهان آخرت

1- ...................... راهنماي زندگي انسان ها است و مردم را به استوارترين راه ها هدايت مي كنند؟ 

قرآن

2- بهترين دوره براي خواندن قرآن دوره ي .................. و .................. است ؟

نوجواني و جواني

3- دانايي نتيجه بهره مندي از ....................... و ...................... است ؟

قوه عقل و خردمندي

4- ................... اولين و برترين معلم و راهنماي ما براي تفكر در قرآن است ؟

رسول خدا

5- هر كسي با .................... و ................. خود به سراغ هدف خاص مي رود ؟

بينش و نگرش خاص خود

6- ........................ سرنوشت ما را مي سازد ؟

انتخاب ما

7- هدف هاي پايان ناپذير در ................... به دست مي آيد ؟

در تقرب به خدا

8- .................... زيباترين شكل شكرگذاري از خدا است ؟

نماز

9- صالح به معناي .......................... و ......................... است ؟

داراي صلاحيت و شايسته

10- به شرطي در برنامه ما براي زندگي موفقيت آميز خواهد بود كه ......................... قرار داده باشيم ؟

پيامبران را به عنوان الگو

11- ما مي كوشيم كه از الگوي كامل و نيكو يعني ................... و ................. پيروي كنيم ؟

از رسول خدا و اهل بيت

12- .................. ستون خيمه ي دين و بزرگ ترين نشانه ي وفاداري فرد مسلمانان به عهد خويش با خداست ؟

نماز

13- زيبايي هاي عالم جلوه ................ است؟

جمال خداوند

14- خوبي هاي عالم روايت گر .................. است ؟

كمال خداوند

 

17- چرا چيزهايي مانند ماه ، ستاره و خورشيد لايق پرستش نيستند ؟

چون نابود شدني هستند

18- نوع و گستردگي استعدادهاي ما مفيد است يا مضر ؟چرا.

مفيد است ، چون با استفاده از همين استعدادهاي ما مي توانيم بهترين هدف را انتخاب كنيم

19- حضرت ابراهيم چگونه گفت ماه – خورشيد افول مي كند ؟

با انديشه وتفكر و استعانت از هدايت الهي

20- چرا حضرت ابراهيم جهت يكتاپرستي را انتخاب كرد ؟

براي اينكه مردم را به يكتاپرستي بخواند و ديگر اينكه خداوند همه موجودات و آسمان و زمين را به وجود آورده و از بين نمي رود .

21- نوجواني آغاز چيست ؟

آغاز انتخاب هاي زندگي

22- چرا حضرت ابراهيم از آزر جدا شد ؟

تا بتواند يكتاپرست بماند و مردم را به يكتاپرستي بخواند

23- حضرت ابراهيم چگونه  راه خود را انتخاب كرد؟

با تفكر و انديشه و استعانت از هدايت الهي

24- هر انساني از همان كودكي ميل واستعداد به چه چيزي دارد ؟

رسيدن به كمالات و خوبي هايي را دارد و به ميزاني كه به آن ها مي رسد احساس خرسندي و نشاط مي كند .

25- چند كمالات را نام ببريد ؟

علم – ادب – شجاعت – عزت – كرامت

26- قرآن كريم سرشار  از چيست ؟

از استدلال هاي محكم و استوار است كه با روشي كاملاً منطقي و در عين حال ساده بيان شده اند .

27- اُنس با كتاب آسماني سبب چه مي شود ؟

سبب مي شود كه بتوانيم اين استدلال ها را بهتر و بيشتر بيابيم و هم به رشد تعقل ما كمك مي كند .

28- ويژگي هاي هدف هاي پايان ناپذير را بنويسيد ؟

1- اهداف بايد اخروي باشد 2- هدف بايد براي رضاي خدا باشد كه پايدار است يعني هدف نزد خداوند است

29- تفاوت هاي انسان با گياهان و حيوانات در چيست ؟

1- قدرت تفكر و انتخاب 2- تنوع طلبي 3- بي نهايت طلبي 4- استعدادهاي متنوع 5- رسيدن به كمالات و شكوفايي

 

30- نهاد وجود انسان چگونه رشد مي كند ؟

با صرف نظر از برخي جنبه هاي جسماني او به دست خودش رشد كند

31- چرا انسان  مسئول سرنوشت خويش است ؟

چون انسان داراي عقل و انديشه است و مي تواند به سرنوشت و هدف هاي دنيوي نيز دست پيدا كند .

32-  انسان با استفاده از قدرت تفكر چه كارهايي مي تواند بكند ؟

انسان با استفاده از قدرت تفكر خوبي ها و راه هاي رسيد به آن ها  را مي شناسد و چون قدرت انتخاب دارد مي تواند آن خوبي ها را برگزيند و راه رسيدن به سعادت را بيابيد .

33- چه چيزي سرنوشت ما را مي سازد ؟

انتخاب ما

34- خوشبختي يا سيه روزي ما در چيست ؟

همين تصميم گيري ها

35- تفاوت بينش ما منشاء تفاوت در چيست ؟

در هدف ها و دل بستگي

36-رابطه  بينش و هدف در چيست ؟

اگر بينش مختلف باشد هدف ها نيز مختلف مي شود .

37- چه زماني عمر زندگي ما ثمر خواهد داد ؟

اگر ما هدف هاي اصيل را انتخاب كنيم و عمر خود را براي رسيدن به آن صرف كنيم .

38- اگر كسي هدف فرعي را برگزيند آيا به آن مي رسد ؟

ممكن است به مقداري از آن برسد .

39-اگر كسي هدف هاي فرعي را انتخاب كند براي او چه اتفاقي مي افتد ؟

با خواري و سرافكندگي به دوزخ راه مي يابد 

40- حضرت علي(ع) چگونه علم و دانش و غيره را به دست آورد ؟

چون به پيامبر نزديك بود و از آن كه پيامبر با خدا ارتباط داشت اين صفت را به دست آورد

 

41- هدف اصلي امام سجاد چه بود ؟

تقرب به خدا

42- چرا حضرت علي (ع) جلوه گاه همه كمالات و زيبايي ها شد ؟

زيرا ايشان رشد و تكامل خود را زير نظر و با تربيت پيامبر اكرم آغاز كرد .

 

43- تقرب به برترين محبوب و مقصود سهم چه كساني است؟

سهم بلند همتان با پشت كار و كوشاست 

44- چرا خداوند بهترين و محبوب ترين مقصود انسان است ؟

زيرا او سرچشمه همه خوبي ها و زيبايي هاست

45- حضرت ابراهيم به مردم چه آموخت ؟

آموخت كه نبايد در زندگي به هدفي دل بست كه گذراست و پايان مي پذيرد

12- حمد به معناي ................... و تسبيح به معناي ................................ است ؟

الف) شكر گذاري – عبادت كردن                                  ب) پاك دانستن - ستايش

ج) ستايش – پاك دانستن                                                د) عبادت كردن – شكر گذاري 

13- چه چيز محرك انسان به سوي عمل است؟

الف) اراده و عقل                       ب) ايمان                        ج) شناخت                      د) فكر و اراده

14- بهترين معيار براي هدف اصلي و فرعي چيست؟

الف) قرآن                         ب) كتاب                          ج) امامان و پيامبران                  د) همه موارد 

15- مقدس ترين حرم عالم هستي چيست؟

الف) قلب                           ب) خداوند                      ج) فكر                                    د) كعبه

1- ...................... راهنماي زندگي انسان ها است و مردم را به استوارترين راه ها هدايت مي كنند؟ 

قرآن

2- بهترين دوره براي خواندن قرآن دوره ي .................. و .................. است ؟

نوجواني و جواني

3- دانايي نتيجه بهره مندي از ....................... و ...................... است ؟

قوه عقل و خردمندي

4- ................... اولين و برترين معلم و راهنماي ما براي تفكر در قرآن است ؟

رسول خدا

5- هر كسي با .................... و ................. خود به سراغ هدف خاص مي رود ؟

بينش و نگرش خاص خود

6- ........................ سرنوشت ما را مي سازد ؟

انتخاب ما

7- هدف هاي پايان ناپذير در ................... به دست مي آيد ؟

در تقرب به خدا

8- .................... زيباترين شكل شكرگذاري از خدا است ؟

نماز

9- صالح به معناي .......................... و ......................... است ؟

داراي صلاحيت و شايسته

10- به شرطي در برنامه ما براي زندگي موفقيت آميز خواهد بود كه ......................... قرار داده باشيم ؟

پيامبران را به عنوان الگو

11- ما مي كوشيم كه از الگوي كامل و نيكو يعني ................... و ................. پيروي كنيم ؟

از رسول خدا و اهل بيت

12- .................. ستون خيمه ي دين و بزرگ ترين نشانه ي وفاداري فرد مسلمانان به عهد خويش با خداست ؟

نماز

13- زيبايي هاي عالم جلوه ................ است؟

جمال خداوند

14- خوبي هاي عالم روايت گر .................. است ؟

كمال خداوند

17- چرا چيزهايي مانند ماه ، ستاره و خورشيد لايق پرستش نيستند ؟

چون نابود شدني هستند

18- نوع و گستردگي استعدادهاي ما مفيد است يا مضر ؟چرا.

مفيد است ، چون با استفاده از همين استعدادهاي ما مي توانيم بهترين هدف را انتخاب كنيم

19- حضرت ابراهيم چگونه گفت ماه – خورشيد افول مي كند ؟

با انديشه وتفكر و استعانت از هدايت الهي

20- چرا حضرت ابراهيم جهت يكتاپرستي را انتخاب كرد ؟

براي اينكه مردم را به يكتاپرستي بخواند و ديگر اينكه خداوند همه موجودات و آسمان و زمين را به وجود آورده و از بين نمي رود .

21- نوجواني آغاز چيست ؟

آغاز انتخاب هاي زندگي

22- چرا حضرت ابراهيم از آزر جدا شد ؟

تا بتواند يكتاپرست بماند و مردم را به يكتاپرستي بخواند

23- حضرت ابراهيم چگونه  راه خود را انتخاب كرد؟

با تفكر و انديشه و استعانت از هدايت الهي

24- هر انساني از همان كودكي ميل واستعداد به چه چيزي دارد ؟

رسيدن به كمالات و خوبي هايي را دارد و به ميزاني كه به آن ها مي رسد احساس خرسندي و نشاط مي كند .

25- چند كمالات را نام ببريد ؟

علم – ادب – شجاعت – عزت – كرامت

26- قرآن كريم سرشار  از چيست ؟

از استدلال هاي محكم و استوار است كه با روشي كاملاً منطقي و در عين حال ساده بيان شده اند .

27- اُنس با كتاب آسماني سبب چه مي شود ؟

سبب مي شود كه بتوانيم اين استدلال ها را بهتر و بيشتر بيابيم و هم به رشد تعقل ما كمك مي كند .

28- ويژگي هاي هدف هاي پايان ناپذير را بنويسيد ؟

1- اهداف بايد اخروي باشد 2- هدف بايد براي رضاي خدا باشد كه پايدار است يعني هدف نزد خداوند است

29- تفاوت هاي انسان با گياهان و حيوانات در چيست ؟

1- قدرت تفكر و انتخاب 2- تنوع طلبي 3- بي نهايت طلبي 4- استعدادهاي متنوع 5- رسيدن به كمالات و شكوفايي

30- نهاد وجود انسان چگونه رشد مي كند ؟

با صرف نظر از برخي جنبه هاي جسماني او به دست خودش رشد كند

31- چرا انسان  مسئول سرنوشت خويش است ؟

چون انسان داراي عقل و انديشه است و مي تواند به سرنوشت و هدف هاي دنيوي نيز دست پيدا كند .

32-  انسان با استفاده از قدرت تفكر چه كارهايي مي تواند بكند ؟

انسان با استفاده از قدرت تفكر خوبي ها و راه هاي رسيد به آن ها  را مي شناسد و چون قدرت انتخاب دارد مي تواند آن خوبي ها را برگزيند و راه رسيدن به سعادت را بيابيد .

33- چه چيزي سرنوشت ما را مي سازد ؟

انتخاب ما

34- خوشبختي يا سيه روزي ما در چيست ؟

همين تصميم گيري ها

35- تفاوت بينش ما منشاء تفاوت در چيست ؟

در هدف ها و دل بستگي

36-رابطه  بينش و هدف در چيست ؟

اگر بينش مختلف باشد هدف ها نيز مختلف مي شود .

37- چه زماني عمر زندگي ما ثمر خواهد داد ؟

اگر ما هدف هاي اصيل را انتخاب كنيم و عمر خود را براي رسيدن به آن صرف كنيم .

38- اگر كسي هدف فرعي را برگزيند آيا به آن مي رسد ؟

ممكن است به مقداري از آن برسد .

39-اگر كسي هدف هاي فرعي را انتخاب كند براي او چه اتفاقي مي افتد ؟

با خواري و سرافكندگي به دوزخ راه مي يابد 

40- حضرت علي(ع) چگونه علم و دانش و غيره را به دست آورد ؟

چون به پيامبر نزديك بود و از آن كه پيامبر با خدا ارتباط داشت اين صفت را به دست آورد

 

41- هدف اصلي امام سجاد چه بود ؟

تقرب به خدا

42- چرا حضرت علي (ع) جلوه گاه همه كمالات و زيبايي ها شد ؟

زيرا ايشان رشد و تكامل خود را زير نظر و با تربيت پيامبر اكرم آغاز كرد .

43- تقرب به برترين محبوب و مقصود سهم چه كساني است؟

سهم بلند همتان با پشت كار و كوشاست 

44- چرا خداوند بهترين و محبوب ترين مقصود انسان است ؟

زيرا او سرچشمه همه خوبي ها و زيبايي هاست

45- حضرت ابراهيم به مردم چه آموخت ؟

آموخت كه نبايد در زندگي به هدفي دل بست كه گذراست و پايان مي پذيرد

الف)پيام آيات زير را بنويسيد :

1- وَ اُوحِيَ اِلَيَّ هذَا القُرءانُ لِاُتِدِرَكُم به ي وَمَن بَلَغَ .

پيامبران اولين معلم قرآن است.

2- يا اَيُهَا الَّذينَ ءامَنُوا اذكُرُ الله ذِكراً كَثيراً وَ سَبِحوهُ بُكرَهً و اَصيلاً .

يكي از راه هاي تقويت ايمان يادكردن بسيار خدا و تسبيح كردن او در هر صبح و ياد كردن زياد نعمت هاي خداوند

3- اللهُ لا اِلهَ اِلّا هُوَ لَهُ الاَسماءُ الحُسني .

خداوند همه ي صفات و نام نيكو را دارد .

4- الا خَلّاءُ يومَئذٍ بَعضُهُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ المُتَّقينَ .

يكي از ويژگي هاي دوست متقين بودن اوست .

5- اُدعوا رَبَّكُم تَضَرُّعاً وَ خُفيَهً اِنَّهُ و لا يُحِبُّ المُعتَدينَ .

كساني كه خدا را با حالت تضرع و مخفيانه ياد نكنند جزو تجاوزگران هستند .

ب) با تفكر در آيه ي 78 سوره ي اسراء پيام هاي آن را استخراج كنيد ؟

خواندن  نماز واجب است – اوقات نماز – ارزش نماز صبح بيشتر است چون در حضور فرشتگان است.

معني كلمات زير را بنويسيد ؟

اولوالالباب : خردمندان                                                        حسنهً : نیکو و خوب

نزّل : نازل شده است                                                          مِلة : کیش ـ آیین

بازغاً ، بازغه ً : درخشان                                                    ضلَّ : گم شد

فطَرَ : پدید آورد                                                            ذَکَرَ : مرد

اَخافُ : می ترسم                                                      اُنثی : زن

نُریدُ : می خواهم                                                      خبیر : آگاه

کَفور : ناسپاس                                                        یَنهون : نهی می کنند

رضوان : خشنودی ـ رضایت                                    مَعروف : خیر و نیکی

المیته : مرده

حبَّ : دانه

العُیون : چشمه ها

باری : هستی بخش

اِختلاف : آمد و شد

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط در 10:46 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر